Vår politik | Sverigedemokraterna Stockholms stad

Vår politik

En sammanfattning av vår politik

Varken ett höger- eller vänsterparti

Vi vill se ett välfärdssamhälle som präglas av trygghet och välbefinnande. Samtidigt tror vi på vikten av socialkonservativa idéer för att hålla samman samhället. I höger- och vänsterfrågor har vi en pragmatisk hållning där varje situation måste bedömas var för sig. Vi kan av dessa skäl inte placeras in på den klassiska vänster-högerskalan, och tillhör inte heller något av de traditionella blocken.

Vi förordar en generell och solidariskt finansierad välfärdsmodell för svenska medborgare där utgångspunkten är att alla oavsett familjebakgrund, bostadsort och föräldrarnas inkomst skall ha goda grundförutsättningar att lyckas i livet och där alla ska kunna lita på att samhället träder in och hjälper när man av olika anledningar inte kan stå på egna ben.

 

Invandring

Stockholm har varken bostäder eller välfärd för att hantera en stor invandring. Vi ser redan idag en undanträngning som drabbar svenska medborgare.

Tiggeri

Det utbredda organiserade tiggeriet i Stockholm är ett problem och måste upphöra. Vi vill arbeta både på lokal och nationell nivå för införa ett förbud mot tiggeri.

 

Stadsmiljö

Vi vill bevara det vackra och unika i Stockholms stad. Vi vill se en stad som växer på bredden där nya bostadsområden uppförs istället för att man förtätar befintliga stadskvarter. 

 

En politik som är bra för Stockholm och stockholmarna

Sverigedemokraterna sätter Sveriges väl i första rummet och vi stockholmare har det särskilda ansvaret att förvalta vår fantastiska huvudstad – såväl innerstad som förort. Vår målsättning är att Stockholm ska vara den bästa kommunen att födas, leva och bli gammal i. För att den visionen ska bli verklighet måste politikerna åter börja prioritera stockholmarna. Ökad trygghet, tillgång till bostäder och en bättre äldreomsorg, är några av våra löften till stockholmarna.

Det står dock klart att Stockholm står inför stora utmaningar. Sverigedemokraterna tänker alltid lösningsinriktat och vi är beredda att ta tag i de stora problem som andra partier förnekat under många år. Vi är också beredda på att genomföra de beslut som krävs för att vända utvecklingen, hur obekväma de än må vara. Att flera andra partier har vänt i ett antal frågor och numera driver vår politik välkomnar vi, dock så ställer vi oss tveksamma till deras trovärdighet. Sverigedemokraterna är garanten för att en ny politisk inriktning tar Stockholm och Sverige i rätt riktning, den riktning som vi under hela mandatperioden har hållit fast vid.

 

Arbetsmarknad

Det ska löna sig att arbeta samtidigt som det finns en trygghet för den som blir arbetslös. Vi måste utveckla samarbetet med näringslivet och skapa fler ingångar till ett arbete.

Utbildning och barnomsorg

I vårt Stockholm är skolan inriktad på kunskap och levande traditionsförmedling. Där råder lugn, trygghet och ordning i klassrummen. Och det är en miljö fri från styrd genuspedagogik.

Besöksnäring

Stockholm är en gammal europeisk kulturstad och allmänt ansedd som en av världens vackraste städer. Den lockar hundratusentals besökare varje år. Detta vill vi bygga vidare på.

Miljö och djurskydd

För oss som parti är det viktigt att värna våra parker, stockholmarna behöver sina andningshål. Vi säger nej till att ritualslaktat kött köps in i den kommunala verksamheten.

Kultur och idrott

Vi vill bredda kunskaperna och värna vår svenska kultur. Ökat byggande av idrottshallar så alla ges möjlighet att idrotta och motionera i Stockholms stad.

Sjukvård

Det är av stor vikt att medborgarna har tilltro till sjukvården för välbefinnandet, att man får vård i tid och att vi kan lita på att ambulansen kommer när vi ringer.

Kollektivtrafik och infrastruktur

Stockholm står inför stora trafikutmaningar eftersom staden vuxit snabbare än infrastrukturen klarar av. Vi stödjer förbifart Stockholm, Bromma flygplats och en utbyggd tunnelbana.

Bostad

Bostadsbristen i hela regionen är akut, och det är en följd av en alltför stor befolkningsökning och ett för lågt bostadsbyggande. Vi vill bygga ut staden, inte bygga igen den.

Äldrevård och funktionsvariation

Våra äldre har förtjänat rätten att njuta av vällagad mat och ett ömt omhändertagande. Vi måste också ge funktionshindrande goda möjligheter till ett fullgott liv.

Trygghet

Trygghet är baserat på tillit i samhället, och vi vill ge stockholmarna detta genom bland annat krafttag mot brottsligheten, ökat värnande om brottsoffer, och flera kommunala trygghetssatsningar.