Vår vision för Stockholm | Sverigedemokraterna Stockholms stad

Vår vision för Stockholm

 

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn. Vi betraktar oss som ett mittenparti. Vi kombinerar strävandet efter social och ekonomisk grundtrygghet som bygger på värdekonservativa idéer. Det övergripande målet med partiets verksamhet är att återskapa ett folkhem som i så hög grad som möjligt är präglat av trygghet, välstånd och demokrati baserat på en stark folklig solidaritet och sammanhållning. 

Att all offentlig makt i Sverige ska utgå från folket är den mest centrala av Sverigedemokraternas principer. Vi bekämpar alla rörelser och idéer som vilar på antidemokratisk grund och försvarar alla individers grundläggande människovärde och alla folks rätt till självständighet och demokratisk utveckling.

Det kommunala självstyret är demokratins kärna och förutsätter närdemokrati: att besluten i kommunen ligger så nära de berörda som möjligt, att människorna verkligen känner sina förtroendevalda som sina representanter och vet vad de står för. För demokratins skull och för ett sundare och livskraftigare och tryggare Sverige måste det kommunala självstyret försvaras, breddas och fördjupas.

 

Stockholm har lidit hårt av den pandemi som nu råder. Stadens tjänstemän har gjort ett mycket bra arbete med att hantera pandemin. Många har släkt och vänner som drabbats. Stadens företagare och stadens näringsliv har fått kämpa hårt för sin överlevnad. Staden måste snabbt och med tydlighet bistå med hjälp så att de överlever denna kris. Stockholm kommer att behöva en omstart efter denna pandemi där fokus i första hand ska ligga på kärnverksamheterna och samhällsbygget.

Snabba omställningar tillsammans med uppfinningsrikedom och innovationer har löst många av de problem som politikerna har skapat på grund av underlåtenhet kring krishantering under flera mandatperioder. Det kommer att finnas mycket att ta höjd för, därför behöver vi också ett annat och effektivare sätt för att hantera och lösa problem. En annan politik som gör skillnad. På riktigt.

Sverigedemokraterna sätter alltid Sverige och Stockholms väl i första rummet. Vi stockholmare har även det hedervärda uppdraget att förvalta och utveckla våra fantastiska huvudstad. Vår målsättning är att Stockholm ska vara den bästa staden att födas, leva och bli gammal i. För att den visionen ska bli verklighet måste Stockholms politiker börja prioritera Stockholm och stockholmarna. Stockholmarna ska känna sig trygga i sin stad, vi ska ha rena vatten och god luftkvalitet. Stockholms ska vara tryggt, helt och rent.

När vi ser hur stadsmiljön försämras så ser vi också hur otryggheten för kvinnor och flickor ökar. Sexuella trakasserier blir allt vanligare i det offentliga rummet. Det är en följd av att för oss främmande värderingar sprids över landet, vilka i sin tur är en följd av den stora invandringen av människor med kulturellt avvikande syn på jämställdhet. Det har visat sig under den årliga musikfestivalen i Stockholm att unga flickor blivit utsatta för sexuellt ofredande av grupper av män. En oroande utveckling är ökningen av tafsandet och andra trakasserier av sexuell karaktär och som pågår på badhus och simhallar runt om i Sverige – inte minst i Stockholm.

Styrande politiker står handfallna och istället för att kraftigt markera mot de män som våldför sig på kvinnor och barn så väljer man att istället införa separata badbassänger eller badtider för kvinnor och män. Staden betalar också extra pengar för åtgärder som spär på segregationen genom att bygga bad som tillåter bad med kläderna på. Sverigedemokraterna kommer inte acceptera en anpassning till de ojämnställda normer och värderingar som tyvärr har eskalerat under en väldigt lång tid oavsett vilken majoritet som har styrt. Sverigedemokraterna vill att Stockholm ska vara en stad där trygghet skall finnas till för alla och jämställdhet mellan könen är en självklarhet.

Stockholm ska vara en inkluderande stad där alla ska kunna känna dig delaktiga oavsett funktionsförmåga. Hat, exkludering och diskrimineringen har ingen plats i Sverigedemokraternas Stockholm. Idag upplever många av stadens invånare en stor otrygghet. De senaste årens upptrappning av det allt grövre våldet med gängkriminalitet, skjutningar, våldtäkter, förnedringsrån och sprängningar som i högre grad än tidigare drabbar helt oskyldiga, måste tas på större allvar med mer långtgående insatser än vad som nu är fallet. Otrygga platser i staden ska ses över, och där belysning saknas ska både trygghetskameror och belysning sättas upp skyndsamt. Brottsbekämpning är dock inte i första hand en kommunal angelägenhet. Många av de åtgärder som krävs måste vidtas på riksnivå i form av ansvarsfull migrationspolitik, skärpta lagar samt fler poliser med ökade befogenheter därför måste vi på kommunal nivå i väntan på att regeringen vidtar åtgärder göra vad vi kan inom kommunen för att säkerställa trygghet för alla.

Stadens ovilja att ingripa mot grupperingar som inriktar sig på tiggeri och ockuperar allmänna platser med att upprätta provisoriska läger inom stadens område kan inte godtas. Sverigedemokraterna vill ha ett förbud mot tiggeriet. Vi menar att EU-medborgare som enligt utlänningslagen inte har en laglig rätt att vistas här, skall avvisas och att de sociala hjälpåtgärder som förekommer i betydande utsträckning efter ett beslut av den tidigare majoriteten hösten 2016, omedelbart ska upphöra.

Tyvärr blir angreppen mot Stockholms skönhet fler och fler. Den arkitektoniska utvecklingen går åt fel håll, och mycket av det som byggs förfular vår stad. Det här måste stoppas omedelbart. Politiken ska och måste få en större roll i stadens framtida utformning och transparensen och dialogen med medborgarna ska förbättras. Nästa generation ska kunna säga att vi bor i världens vackraste huvudstad på vattnet och vi har haft möjlighet att påverka det vi ser. Staden ska utvecklas med hänsyn till sin särart och därför växa på bredden i stället för på höjden. Olika upplåtelseformer ska eftersträvas men även olika kategoriboende som äldre- och studentboenden. Att arkitekturen behöver förändras inser nog de flesta. Förfulningen av vår stad i form av nya lådbyggen och annan märklig arkitektur måste upphöra. Stockholm är en stenstad och ska fortsätta att vara det. Hus av tegel, sten, stål, och betong har en längre livslängd och ett mindre underhåll och som passar vårt klimat bättre än hus byggda av trä. I vårt Stockholm byggs inga större flerfamiljshus eller större publika byggnader i trä.

Staden växer och det i snabb takt. Det är därför av vikt att vi se till att infrastrukturen är anpassad till en ökande befolkning. Tillsamman med Region Stockholm ska vi säkerställa en god framkomlighet för alla trafikslag. Vi ska utveckla trafiklösningar som håller över tid byggda på evidens och konsekvensanalyser med hänsyn till verkligheten, inte på politisk aktivism och kostsamma verklighetsfrämmande utopier.

Parkeringsstrategin behöver också ses över. Befintliga p-platser i staden ska värnas och avgiftssystemet ska ses över. På sikt vill vi att biltullarna tas bort då pengarna går till staten i stället för tillbaka till stockholmarna. Det är viktigt att stadens gator och torg städas i täta intervaller, att renhållningen fungerar och att klottersanering sker så snabbt som möjligt.

Bromma flygplats ska vara kvar för att även i framtiden utgöra ett nav för inrikesflyget. Med sitt citynära läge är Bromma inte bara viktigt för Stockholm utan för hela Sverige. Läggs Bromma ner riskerar fler flygplatser att få lägga ner runt om i Sverige och därmed drabbas näringslivet inte bara i Stockholm, utan i hela Sverige. Bromma kommer att passa utmärkt som flygplats när flyget har ställt om till eldrift.

Försörjning genom eget arbete för alla som är arbetsföra måste vara en målsättning. Det kan förverkligas genom motiverande insatser och genom ett tydligt samarbete mellan skola, vuxenutbildning och näringsliv med en kompetensutveckling som matchar behoven i näringslivet. Stockholms företagsklimat måste ligga i framkant så att fler företag vill etablera sig för att skapa en dynamisk arbetsmarknad som ger skatteintäkter.

I vårt Stockholm råder nolltolerans mot alla former av våldsbejakande extremism, oavsett från vilket håll det än kommer. Vi kan aldrig tillåta att människor som varit i andra länder och utövat våldsbejakande extremism och terrorhandlingar kan återvända till Stockholm och få en fristad här på skattebetalarnas bekostnad.

Alla barn och ungdomar ska ha rätt till en trygg förskola, skola eller gymnasium med hög pedagogisk kvalitet där eleverna kan tillgodogöra sig kunskaper efter sina individuella förutsättningar. Förskola, skola och gymnasium ska verka på en sekulär grund. Särbehandling på grund av kön eller könsseparerad undervisning ska inte få förekomma. Genusperspektivet som nu genomsyrar all verksamhet ska avskaffas och alla elever ska behandlas som de individer de är med utgång från sina speciella förutsättningar.

Alla barn och ungdomar ska ges goda förutsättningar för att lära sig en god svenska. Det kan tyckas vara en självklarhet men så är inte fallet. När modersmålsundervisningen utvecklades mellan 1968 och 1977 såg Sverige helt annorlunda ut. Svenska var då det språk som var det absolut dominerande huvudspråket. Så är det inte idag då det finns både skolor och hela stadsdelar där ytterst få talar svenska. Den naturliga och vardagliga kontakten med det svenska språket saknas därför i många invandrares vardag. Därför är det inte kunskaper i modersmålet som behöver stärkas utan kunskaperna i svenska.

Det är verkligen på tiden att vi inser att mer pengar till detta åldriga och oerhört kostsamma system inte kommer att förbättra kunskaperna för elevernas i det svenska språket hur mycket medel vi än tillför. Att envist hålla fast vid detta icke fungerande system på grund av signalpolitik kommer att förstöra möjligheten för elever som har ett annat modersmål än svenska att få de goda kunskaper i svenska språket som de har rätt till och därmed få möjlighet att inkluderas för att vara en del av vårt samhälle. Nuvarande förd politik är direkt kontraproduktiv till det som är modersmålsundervisningens syfte. Så länge riksdagen inte beslutar om något annat ska Stockholms kommun enbart erbjuda den modersmålsundervisning som är lagstadgad. I stället ska resurserna läggas på att lära elever med ett annat modersmål en god svenska.

Staden ska initiera assimileringsfrämjande verksamheter i stället för integrationsarbete.

Vi ska kunna lita på att att vi har samhällets stöd när vi behöver det. Socialtjänsten ska stödja alla som behöver hjälp och som har rätt till det. Personer som befinner sig illegalt i vår stad ska inte kunna få försörjning över tid med skattemedel. Hjälp till hemresa och akut sjukvård undantaget.

Sverigedemokraterna ser det som en prioriterad fråga att stadens äldreomsorg präglas av hög kvalitet och valfrihet i alla stadsdelar. Kvaliteten på äldreboenden är alltid viktigare än vem som driver verksamheten. Privat eller kommunal spelar ingen roll så länge en god verksamhet med nöjda brukare uppnås. Gruppen äldre hemlösa är en prioriterad fråga för oss. Ingen ska ofrivilligt sakna ett eget hem, speciellt inte om man är gammal och skör. Äldres hemlöshet ska lösas skyndsamt inom ramen för de regelverk som finns att tillgå.

Då många äldre väljer att bo kvar hemma ställer det stora krav på hemtjänsten. Här måste de äldres behov och önskningar få ett stort utrymme i hur verksamheten utformas. Det är viktigt att personal som vårdar äldre har goda kunskaper i det svenska språket för att brukaren ska känna sig trygg och förstådd.

Stockholm ska vara en öppen och levande stad. Vi ska arbeta för att stå värd för evenemang som ger både stockholmare och besökare ett brett utbud av nöjen, sport och kultur. Staden ska även fortsättningsvis ha fritt inträde till sina museer, samt utveckla friluftsbad, utegym, motionsspår, promenadstråk och stadens alla parker. Skolbarn ska ges möjlighet att prova på olika sporter under sport- höst- och jullov under vägledning av tränare i ett samarbete mellan kommunen och idrottsförbunden.

Som vi ser är behovet av en omstart för Stockholm med en sverigedemokratisk politik på alla plan en nödvändighet för att göra Stockholm starkt igen.

 

 

Peter Wallmark

Distriktsordförande för Sverigedemokraterna Stockholms stad

 

Har du några funderingar eller frågor tveka inte att kontakta oss!