Utbildning och barnomsorg | Sverigedemokraterna Stockholms stad

Utbildning och barnomsorg

Sverigedemokraterna Stockholms stad vill

  • Fortsätta tillåta friskolor som komplement till den kommunala skolan

  • Att lärare och annan personal inom skola och förskola ska kunna tala god svenska

  • Erbjuda kommunala jourskolor för stökiga elever

  • Involvera verksamma inom olika yrken i studie- och yrkesvägledningen

  • Stoppa genuspedagogiken i Stockholms förskolor och skolor

  • Att nyanlända barn och ungdomar går i förberedelseskolor

  • Minska barngrupperna inom förskolan

  • Öka vuxennärvaron i skolan, till exempel genom ett klassmorfarsystem

 

Skolans uppgift är främst att vara kunskapsförmedlare. Vi ser med stor oro på att svenska elevers resultat blir sämre och Sverigedemokraterna vill vidta åtgärder för att vända utvecklingen. I internationella mätningar blir det tydligt att Sverige halkar efter.

Idag slussas elever med stora kunskapsbrister i det svenska språket in i skolklasser allt för tidigt. Resultatet blir att dessa elever tar stora delar av lärartiden och andra barns skolgång blir lidande. Därför vill vi att nyanlända barn och ungdomar går i förberedelseskolor, en skola där tempot är lägre och svenskaundervisningen är ett dagligt inslag i undervisningen. När en elev bland annat uppfyller fullgoda kunskaper i det svenska språket kan han eller hon ta steget över till den ordinarie skolan.

Det är också av stor vikt att våra barn känner en trygghet i skolan, de som förstör för andra barn ska förflyttas från skolan. Skolan bör betona familjens betydelse, tidigare generationers samlade kunskap och erfarenheter, den kristna etiken samt den västerländska humanismens centrala betydelse i vårt samhälle.

Innan våra barn börjar i skolan så tar många sina första steg inom förskolan. Varje barn förtjänar den bästa omvårdnad som vi kan ge dem, därför vill vi se mindre barngrupper och krav på att personalen kan tala god svenska. Förskolans inflytande på våra barn är stort, därför ställer vi oss avvisande till det som kallas könsneutral genuspedagogik. Det finns skillnader mellan män och kvinnor liksom skillnader mellan pojkar och flickor.