Utbildning och barnomsorg | Sverigedemokraterna Stockholms stad

Utbildning och barnomsorg

Sverigedemokraterna Stockholms stad vill

  • Fortsätta tillåta friskolor som komplement till den kommunala skolan

  • Att lärare och annan personal inom skola och förskola ska kunna tala god svenska

  • Erbjuda kommunala jourskolor för stökiga elever

  • Involvera verksamma inom olika yrken i studie- och yrkesvägledningen

  • Stoppa genuspedagogiken i Stockholms förskolor och skolor

  • Ge alla barn inom stadens förskolor möjlighet att leka utomhus varje dag

  • Minska barngrupperna inom förskolorna

  • Öka vuxennärvaron i skolan, till exempel genom ett klassmorfarsystem

 

Skolans uppgift är främst att vara kunskapsförmedlare, men också att skapa en djupgående förståelse och acceptans för vårt svenska kulturarv och för hur det förs vidare från en generation till en annan. I kulturarvet ingår det svenska folkets samlade historia, traditioner, normer och värderingar, språk och religion. Dessa är de byggstenar som Sverigedemokraterna menar utgör grunden för ett stabilt och tryggt Sverige. Skolan bör betona familjens betydelse, tidigare generationers samlade kunskap och erfarenheter, den kristna etiken samt den västerländska humanismens centrala betydelse i vårt samhälle.

 

Vi ser med stor oro på att svenska elevers resultat blir stadigt sämre och vill vidta kraftiga åtgärder för att vända utvecklingen. I internationella mätningar blir det tydligt att Sverige tappar. Den enskilt viktigaste reformen är för oss att återförstatliga skolan. Tills denna nationella reform kan genomföras är det viktigt att på andra sätt se till att utbildningsväsendet i Stockholms stad fungerar så bra som möjligt och att våra barn känner en trygghet i skolan. Skolan bör främst präglas av ett fokus på kunskap.

 

Många barn börjar förskolan vid ett års ålder. Förskolan får därigenom ett oerhört ansvar. Förskolan formar framtidens svenskar. Just därför att inflytandet från förskolan är så stort ställer vi oss avvisande till det som kallas könsneutral genuspedagogik. Det finns skillnader mellan män och kvinnor liksom skillnader mellan pojkar och flickor. Dessutom skiljer sig varje människa från sin nästa oavsett kön. Varje barn ska ses som en individ och inte främst som tillhörande ett kön. Undervisning och pedagogik ska ta hänsyn till varje individs behov. Vi motsätter oss alla försök att sudda ut skillnader som är medfödda.

 

Varje barn förtjänar den bästa omvårdnad som samhället kan ge det. Vi vill vi se mindre barngrupper och krav på att personalen kan tala god svenska. Då Stockholm är en tätt bebyggd stad blir möjligheten att vistas utomhus allt viktigare. Detta är en fråga vi särskilt prioriterar ifråga om Stockholms förskolor.