Trygghet | Sverigedemokraterna Stockholms stad

Trygghet

Sverigedemokraterna Stockholms stad vill

  • Öka den bilburna bevakningspatrulleringen och patrullering av väktare i otrygga områden

  • Att personal som arbetar med barn och äldre ska uppvisa utdrag ur belastningsregistret

  • Att kommunen uppmuntrar bildandet av och stödjer nattvandringsgrupper

  • Införa kameraövervakning på brottsutsatta och känsliga platser

  • Ge polisen mer resurser så även ”småbrott” utreds och klaras upp

  • Profilera riskgrupper för ungdomsupplopp

  • Att kommunen ska stödja lokala brottsofferjourer och följa upp verksamheten

  • Ge mer ekonomiska resurser till rehabilitering av brottsoffer

Sverigedemokraterna arbetar för rättvisare straff som står i proportion till brottet, bättre uppföljning av brottsoffers utsatthet, hårda tag mot utländska ligor, och en robust poliskår.

Mycket inom detta politikområde ligger på riksdagens bord, där kriminalpolitiken är en av våra profilfrågor. Huvuddelen av trygghetspolitiken avgörs alltså på riksplanet. På lokal nivå kompletterar vi genom att arbeta med de brottsförebyggande och situationsbaserade frågorna.

I Stockholms stad kan man skönja en tråkig tendens med en ökning av antalet våldsdåd, upplopp och kvinnofridsbrott, oavsett om det är rött eller blått styre i stadshuset. Generellt är brottsutsattheten högre i Stockholm än i övriga landet, och förtroendet för polisen har sjunkit avsevärt sedan Alliansen tillträdde. När övriga partier lägger enorma resurser på att rehabilitera förövaren, kommer vi i stället se till att det finns ett större fokus på att hjälpa brottsoffret tillbaka till ett fungerande liv.

Ett utmärkande, årligen återkommande problem är upplopp i våra invandrartäta förorter, där polis, brandkår och ambulans attackeras. Det har gått så långt att polisen vid dessa tillfällen ofta retirerar och därmed misslyckas med sitt uppdrag att upprätthålla lag och ordning. Det finns indikationer på att detta fenomen sprids till nya områden. För att upprätthålla förtroendet för rättsväsendet, och visa att politiker tar detta på allvar, vill vi att polisen omedelbart genomför en storskalig profilering av tänkbara riskobjekt. Detta bör ske i samarbete med skola och socialtjänst.

En kommuns viktigaste uppgift inom brottsbekämpning är att arbeta förebyggande. Bättre belysning i otrygga miljöer och fler patrullerande väktare är exempel på förebyggande åtgärder som vi är positiva till. Med vår politik får vi en polisverksamhet som inte bara ges större resurser för att bekämpa den grova brottsligheten, utan även en polis som får större möjligheter att klara upp de mindre brott som idag ofta inte utreds alls.