Sverigedemokraterna Stockholms stads syn på Stockholms utveckling inom stadsbyggnad | Sverigedemokraterna Stockholms stad

Sverigedemokraterna Stockholms stads syn på Stockholms utveckling inom stadsbyggnad

 

Byggnation

Förutom staden innanför tullarna är Stockholm glest bebyggt. Staden blir då icke sammanhållen, och sättet som det är byggt på ger glesbefolkade enklaver. Allt det som kännetecknar en stad saknas i de flesta närområdena, därför ska nya stadsdelar uppföras i första hand i stället för att förtäta innerstaden. Nämnden ska i samråd med berörda parter ta fram förslag på områden där nya stadsdelar kan växa fram, områden där det finns goda möjligheter till sammankoppling med befintlig bebyggelse och infrastruktur.

Huvudinriktningen i nybyggnationen måste vara en utvidgning av staden i form av nya slutna bostadskvarter i första hand. För att kunna utnyttja den utvidgade innerstadens fulla potential är det av stor vikt att bostadsbyggandet samordnas med utvecklingen av infrastrukturen och att Stockholms stad har en god dialog med sina kranskommuner.

Stadens gatunät och bebyggelse ska utvidga sig från de befintliga stadsdelarna. Verksamheter i bottenvåningarna, parker, torg, skolor och arbetsplatser i nära anslutning ska ge de nya bostadsområdena bra förutsättningar för att bli trivsamma och levande. Det ska inte finnas stora luckor med obebyggd eller glest bebyggd mark, undantaget parker, i området som utgör staden. Många människor på ett begränsat område gör också att kollektivtrafiken får ett underlag av resenärer och därför kan byggas ut.

 

Förslag på inriktning

Nämnden ska ha som mål att göra långsiktiga och övergripande planer, ex Lindhagensplanen som täcker stora områden och därför håller över tid.

Staden har en unik möjlighet att styra byggnationen genom att den styr planprocessen, vilket borde utnyttjas i högre grad.

Stadens nya bostäder och arbetsplatser ska planeras utifrån kvartersstaden, vilket innebär slutna innergårdar, levande bottenvåningar blandat med service som skolor, idrottsanläggningar och parker.

Verka för att nybyggnation utförs i icke brännbara materiel såsom tegel, stål och betong för en hållbarhet över tid.

Ta initiativ för att en märkesbyggnad i form av ett kallbadhus anläggs i anknytning till Riddarholmen.

Överdäckning för nybyggnation ska ske där det så är möjligt och ekonomiskt hållbart.

Ha tidiga samråd när större stadsbyggnadsprojekt ska genomföras i känsliga kulturmiljöer.

Planlägga områden som ska exploateras innan markanvisning sker för att förkorta byggprocessen.

Tillse att fler, framför allt mindre, aktörer får möjlighet till byggrätter.

Införa ett kulturbidrag som ska användas av fastighetsägare till att återställa fasadhyvlade och förvanskade fasader på kulturklassade byggnader till ursprungsskick.

 

Skönhetsrådets inverkan på stadsmiljön

Sverigedemokraterna har stort förtroende för Skönhetsrådets kunnighet i frågor gällande vår stads skönhet och bevarandet av denna. Vi anser att rådets yttranden och rekommendationer är av vikt och vi vill utöka rådets befogenheter.

Vi ställer oss positiva till att utveckla vårdprogrammet som idag finns för ett tiotal av fastighetskontorets byggnader. Vårdprogrammen är styrdokument för underhåll och utveckling och underlätta byggnadens förvaltning. Vi vill även att vårdprogrammet ska inkludera fler byggnader av kulturhistoriskt värde, exempelvis Tullhuset och hamnmagasinen på Blasieholmen.

Vårdprogrammen ska fungera som skydd för våra viktiga och uppskattade kulturbyggnader där samtliga vårdprogram bör innefatta bevarandebestämmelser. Vidare anser vi att vårdprogrammen ska tas fram i samråd med Skönhetsrådet.

 

Förslag på inriktning

Ge Skönhetsrådet ett större inflytande.

Utveckla vårdprogrammet för kulturbyggnader tillsammans med skönhetsrådet.

 

Vi utvecklar vår syn på stadsbyggnad med vårt förslag på ny bebyggelse i S:t Eriksområdet

Läs mer om förslaget här