Sverigedemokraterna Stockholms stad | Sverigedemokraterna Stockholms stad | Sida 7

Sverigedemokraterna Stockholms stad

Välkommen till Sverigedemokraterna Stockholms stad

Distriktsordförande

Peter Wallmark
peter.wallmark@sd.se

Kontaktuppgifter – Distrikt SD Stockholms stad

stockholmsstad@sd.se
08 – 452 95 80

SD Stockholms stad
Box 4321
102 67 Stockholm
 • Sverigedemokraternas Stockholms stads budget för 2017

  Av persefastsson den 2 november, 2016
  0
  budgetomslag 2017

  Klicka för att se hela budgeten!

  Här är Sverigedemokraternas budgetförslag för 2017. När den rödgröna majoriteten väljer att höja skatten och att låna pengar så väljer vi att sänka skatten med 20 öre.

  Vi avvecklar verkningslösa projekt som demokratiråd och särlösningar för nyanlända invandrare. Vi gör en extra stor satsning i denna budget på fler ordningsvakter och bättre möjligheter för grannsamverkan.

  Budgetdebatten inleds kl. 10:00 på onsdag den 16 november och håller på till ca kl. 22:00. Samma tider gäller torsdag den 17 november. Till er medlemmar som är intresserade så är debatterna öppna för allmänheten. Ingen föranmälan krävs och ingång till åhörarläktaren är från borgargården, från Stadshusets långsida på Hantverkargatan 1

  Sverigedemokraternas största satsningar:

  • Fler säkerhetsåtgärder på otrygga platser
  • Svenskt kulturcenter i ytterstaden
  • Storsatsning på ett kommunalt återvandringsbidrag
  • Bättre matkvalité för våra äldre
  • Förberedelseskola för nyanlända
  • Modulhus för bostadssökande stockholmare
  • Lokala återvändarcenter
  • Skadeståndfond för dem som drabbas av god mans försummelser
  • Innovationsfond i Stockholm
  • Satsning på begåvade barn
  • Fler feriejobb och satsning på lärlingsplatser
  • Nej till den nyligen införda parkeringsstrategin

  Sverigedemokraternas största besparingar:

  • Slopad assistans till nyanlända genom Intro Stockholm
  • Slopat SL-kort för dem som uppbär ekonomiskt bistånd
  • Effektiviserad hemspråksundervisning
  • Särskilda insatser för illegala utlänningar
  • Nej till genuspedagogiska projekt i förskolan
  • Effektivisering av föreningsstödet
  • Slopat stöd till demokratiutveckling och genomförandet av lokala utvecklingsprogram
  • Nedläggning av rådet för mänskliga rättigheter och demokratiutveckling
  • Avskaffa den sociala investeringsfonden
 • Kommunfullmäktige 17 oktober

  Av persefastsson den 24 oktober, 2016
  0

  När det gäller antalet avverkade ärenden och beslut var kommunfullmäktige ovanligt effektivt den 17 oktober.

  Under interpellationer var en fråga från Kristdemokraterna från våren 2015 om s k ensamkomna barn från Nordafrika (Marocko) uppe.  Man ville veta vad stadens myndigheter gör åt den åtföljande, omfattande kriminaliteten. Något egentligt svar gavs inte. Borgarrådet Wanngård (S) påstod att det rörde sig om ett 40-tal personer, vilket står helt i strid med uppgifter i TV och i våra ledande tidningar, där de talats om 600-900 st.

  SD menade i sina inlägg att statens nyligen ingångna avtal med Marocko om återsändande måste fungera. I andra fall måste myndigheterna se till att förvaraungdomarna på platser där de inte kunde fortsätta att begå brott.

  SD frågade hur staden tänker lösa bostadssituationen för de flyktingar som skickas till Stockholm, nu när modulhusens öde är oklart på grund av byggbestämmelser. Blir det tal om att beslagta idrottshallar? Köpa bostadsrätter?

  Något klarläggande svar kom inte från borgarrådet Wanngård. I TV:s Aktuellt  någon dag senare kommer dock plötsligt ett annat besked från Wanngård:  Idrottshallar kan komma att användas.

  Det viktigaste beslutsärendena gällde äldrenämnden. Den kommer nu att få en central roll när det gäller upphandlingar av vård – och omsorgsboenden samt hemtjänstutövare. Dessa uppgifter ligger f n på respektive stadsdelsnämnd.

  Om det hela fungerar som man tänkt sig kommer expertisen att bli bättre samlad på ett ställe, d v s äldrenämnden.

  I Hjorthagen byggs ett stort parkeringsgarage (1.200 platser), framförallt för boende i Norra Djurgårdsstaden som har mycket ont om parkeringsplatser. Hyran per plats är inte känd, men inte kommer det att bli billigt.

  Två byggnadsärenden som rörde byggande av bostäder i nya Haga respektive Tensta kom inte så mycket handla om själva ärendena utan om de förhöjda tomträttsavgifter som aviserats och som kan komma att beröra många boende, också i gamla fastigheter. Höjda avgifter kan medföra högre hyror och kraftigt ökade kostnader för villaägare. Frågan om tomträttsavgifterna kommer på Kf:s bord senare i höst.

  Inte mindre än tre, mer än årsgamla motioner, avsåg våldsutövande extremism – främst  islamsk. Debatten kom att handla om stadens åtgärder var tillräckliga eller inte. Detta tyckte i vart fall vänstermajoriteten. SD tillstyrkte alla tre motionerna, mest för deras goda syften.

  SD tillstyrkte också en motion om central rättning av nationella prov. SD anser att rättningen skall göras med största möjliga objektivitet och skall den förhindra betygsinflation. Vänstermajoritetens uppfattning var ett ”Jaså”.

  Förslaget från liberalerna om ett minnesmärke(staty) över utbildnings-, kvinnorätts- och demokratipionjären Anna Whitlock vann inte majoritet.

  När det gäller statyer på Norra Bantorget över hädangångna socialdemokrater går det bra, men inte annars.

  Per Ossmer, gruppledare.

 • Möte i kommunfullmäktige  26 september  – oppositionen får man leta efter.

  Av persefastsson den 11 oktober, 2016
  0

  Eftersom vänstermajoriteten och den så kallade borgerliga oppositionen i förväg gjort upp om alla viktiga frågor var det mest samförstånd som präglade mötet. Den verkliga oppositionen, d v s SD, kallades visserligen ”avskyvärd” och en f.d. SD-ledamot fick ett vredesutbrott mot ordföranden. Men på något sätt tillhör sådana beklagliga händelser förmodligen de enda spänningsmomenten för de fåtaliga åhörarna.

  Mest intressant var nog frågestunden.

  Moderaterna tog med finansborgarrådet Karin Wanngård upp frågan om den ordförande i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd vars misskötsel, särskilt gynnande av anhöriga från samma land som han, uppmärksammats mycket i massmedia på senare tid. Wanngård beklagade det som skett, men ville först och främst hänvisa till Miljöpartiet som ordföranden tillhör.

  SD ställde bl.a. frågan om burkinis skall tillåtas i våra simbassänger.  Hygieniska skäl måste beaktas.  Svaret från ansvarigt borgarråd Emilia Bjuggren var något överraskande: ”Fritt fram för burkini och alla får bada och simma i de kläder/textilier (i obegränsad mängd) som de tycker passar för tillfället, bara det är hygieniskt.”

  Hur det hygieniska vid klädsim skall kontrolleras gick borgarrådet, som vänstern applåderade, inte in på. (Anm. den enda regel som tycks finnas är att könsdelar skall vara övertäckta)

  Den stor frågan var ett generalprogram om 14 punkter för nyanlända och asylsökande i Stockholm stad och gällde bl.a. boende, arbetsmarknad, skolor och samhällsorientering. En total mobilisering av stadens nämnder och tjänstemän skall ske. Det blev en lång (pseudo)debatt där alla utom SD anslöt sig till vänsterns förslag. Det var t.o.m. så att vänsterns borgarråd tackade de borgerliga blocket för deras ”samarbetsvilja”.

  SD yrkade självfallet avslag på förslaget som kommer att medföra stora kostnader för staden och negativa undanträngningseffekter för många nu boende i Stockholm. (Vill du veta mer i denna komplexa fråga, finns här mer info)

   

  Per Ossmer, gruppledare

 • Kommunfullmäktige inleder höstterminen

  Av persefastsson den 8 september, 2016
  0

  Måndagen den 5 september startade höstens sammanträden i kommunfullmäktige

  Det var med glädje och arbetslust som vi Sverigedemokrater infann oss för första sammanträdet. Viktiga frågor avhandlades.

  Mest diskussion väckte två interpellationer som anmäldes redan i januari:

  ·         ”Tjejers rätt att bada utan att bli antastade”

  ·         ”Tjejers rätt att gå på festival utan att bli antastade”.

  Många hade synpunkter och SD höll flera anföranden. Tyvärr hade ansvariga borgarråd få svar på frågorna. Standardsvaren var att ”man gjorde allt vad man kunde”.

  För badhusen, särskilt Eriksdalsbadet, kunde man till exempel inte redovisa hur många som avvisats eller andra mer ingripande åtgärder. För festivalerna, särskilt ”We are Stockholm”, fanns det över huvud taget inga konkreta svar. Borgarråden, Fi med flera, talade helst om svenska mäns övergrepp i hemmen. SD ansåg att det inte hörde till ämnet.

  När det gäller festivalen, ”We are Stockholm”, föreslog SD två alternativ:

  ·         Uppdelning efter genus, så kallade ”boskapsfållor”

  ·         Lägg ner festivalen, som kostar flera miljoner i sin nuvarande form, och satsa pengarna på andra typer av arrangemang för ungdomar.

  Bland övriga ärenden fanns en viktig rapport om hur hemtjänsten skall fungera. För en gång skull hördes någorlunda kloka synpunkter från majoriteten, även om SD hade några reservationer.

  De olika byggärendena handlade om:

  ·         Att bygga bostäder på det sista öppna utrymmet i Hammarby Sjöstad, det gamla ”kära” Lugnet. Tänkta hyresrätter kommer att ha mycket hög hyra.

  ·         I Rinkeby vill man bygga om bostäder till kontor för polisen. Förhoppningsvis leder det till att polisen i större omfattning kommer ut på gator och torg.

  Moderaternas motion som behandlades ”Ett tryggt och snyggt offentligt rum” handlade om säkerhet, papperskorgar, olagliga boplatser, dubbdäck och så vidare. Den lite spretiga motionen ledde inte till något konkret. Den tog upp önskan om bättre samordning för byggandet i Stockholms city, framförallt vad gäller hushöjder, men också om att underlätta för ”stadsodling”. Ingen har väl något emot att det odlas på lämpliga hustak, men i det är en ganska sekundär fråga, särskilt som flertalet hus har tak som sluttar rejält.

   

  Per Ossmer

  Gruppledare

  Sverigedemokraterna Stockholms stad

 • Välbesökt medlemsmöte 23 augusti

  Av persefastsson den 30 augusti, 2016
  0

  Vid mötet med SD Stockholms stad i Landstingssalen berättade ordföranden och vice ordföranden i distriktet, David Lång respektive Jakob Eriksson, om de många arrangemang och andra verksamheter som drar igång nu under hösten.

  Många aktiviter kommer att bedrivas i de arbetsgrupper för kretsföreningar (6 stycken) som startats upp.

  David Lång redogjorde också för de kommande kyrkovalen och möjligheterna för SD att påverka frågor inom Svenska Kyrkan. Du som är intresserad att kandidera; kontakta oss!

  Per Ossmer, gruppledare i kommunfullmäktige, lämnade sin syn på hur det är att vara förtroendevald och hur arbetet går till i Stadshuset respektive i kommunfullmäktige.

  Nya möten äger rum 30 augusti då David Lång (ordförande och riksdagsledamot) skall redogöra för SD:s politiska syn i några viktiga frågor samt 6 september då PeterWallmark från distriktsstyrelsen berättar om partiets trygghetspolitik.