Sverigedemokraterna Stockholms stad | Sverigedemokraterna Stockholms stad | Sida 6

Sverigedemokraterna Stockholms stad

Välkommen till Sverigedemokraterna Stockholms stad

Distriktsordförande

Peter Wallmark
peter.wallmark@sd.se

Kontaktuppgifter – Distrikt SD Stockholms stad

stockholmsstad@sd.se
08 – 452 95 80

SD Stockholms stad
Box 4321
102 67 Stockholm
 • Kommunfullmäktige 29 januari – naturreservat i Årsta

  Av westmont den 31 januari, 2018
  0

  Årets första sammanträde med kommunfullmäktige tillhörde väl inte de mest publikdragande, men åtminstone på sikt fattades många beslut av betydelse för stockholmarna.

  Under frågestunden väckte Sverigedemokraterna frågan om varför staden upphandlar entreprenörer som saknar kapital, inte har några anställda och saknar erfarenhet av byggande. Borgarrådet Livh (V) hade inga bra svar och meddelade också plötsligt att staden vad gällde modulhus i Örby (Älvsjömässan) hävt den redan sedan länge försenade entreprenaden. Man kan från SD:s utgångspunkt tro att förseningar inte är något att gråta över, men problemet är att nykomlingarna, som har laglig rätt till bostad, pressas in förbi andra köande för bostad.

  De många besluten gällde bland annat bostäder i Vårberg, Bagarmossen och på Lilla Essingens västra sida (Primusområdet), upprustning av Kulturhuset, upprustning av Globen Arena, jättestor avloppsledning från Bromma till reningsverket i Henriksdal, tunnelbana Akalla – Barkarby. Som förstås var det fråga om miljardbelopp.

   

  Tekniska Nämndhuset

  Kvarteret Klamparen 7, dvs Tekniska Nämndhuset vid Klara Sjö har länge varit en stridsfråga där positionerna växlat. Den borgerliga oppositionen har förordat en flyttning till Söderstadion området och ombyggnation/rivning av nuvarande hus för ombildning till bostäder. För stunden verkar det dock oklart om ett nytt nämndhus kan ligga vid Söderstadion.

  Vänstermajoriteten menar att en renovering kostar 1,1 miljarder, att ett nytt hus på Söder kostar minst två miljarder, att den då inte bebyggda tomten kan säljas för 700 miljoner via Globens upprustning.

  Kalkyler är som bekant kalkyler. De borgerliga i landstinget  har helt orealistiskt spekulerat i att kunna sälja den gamla huvudbyggnaden på Karolinska med ett pris på 10 miljarder. Det blir i bästa fall 2,5-3 miljarder. Tekniska Nämndhusets byggmassa kommer nog inte inbringa de belopp som de borgerliga tänker sig.

  Sverigedemokraterna gick på majoritetens linje, dels av ekonomiska skäl, dels för att de borgerligas uppfattning om att allt blir bättre när Stadens förvaltningar flyttar ut till Akalla eller Skärholmen inte är riktig. Särskilt gäller detta de centrala (bygg) förvaltningar som sitter i Tekniska Nämndhuset och som ofta besöks av ”vanliga” människor. Nu blev det heller inte denna gång ett avgörande. Den borgerliga oppositionen utnyttjade  på nytt sin rätt till minoritets återremiss för ännu fler utredningar.

   

  Per Ossmer, KF

 • Kommunfullmäktige 27 november – en ganska så seg tillställning

  Av westmont den 1 december, 2017
  0

  Under frågestunden tog SD upp de problem som finns med stadens sophämtning och som de flesta inte kunnat undvika att uppmärksamma.  Här var svaren att allt skulle bli bättre – vi får hoppas det. Man har också kopplat in en tidigare entreprenör Ragnsells som (givetvis) mot extra debitering hjälper till.

  I en interpellation av undertecknad har frågats varför det inte byggs  simhallar/idrottsanläggningar på Norrmalm/Östermalm. Dessutom är som bekant Forsgrénska badet och GHI-badet stängda sen fler år. Och fler år blir det.

  Borgarrådet ville helst tala om Järva och andra förorter Något egentligt svar fanns inte för innerstaden.  Än värre är att den styrande majoriteten inte vill acceptera KFUM:s förslag (privata medel) att bygga stora idrottsanläggningar på den fria tomten mellan Stationsgatan och omedelbart väster om Wenner Gren Center.

  Eftersom maratondebatten om 2018 års budget pågått i två dagar under förra veckan kunde man gissa att mycket energi gått åt hos fullmäktige.  Tertialrapport 2 (8 månader) med delårsbokslut per 31 augusti 2017 för kommunen fanns emellertid på dagordningen. Eftersom en sådan rapport täcker väldigt mycket så tyckte en hel del att man kunde prata om precis vad som helt och energin föreföll outsinlig. Sverigedemokraterna med undertecknad som siffernisse, tog dock fasta på redovisade siffror.

  Bland annat så hade kostnader för skolskjutsar underbalanserats med 83 miljoner kronor. En enkel räkneövning: Om en skolskjuts i en riktning kostar 300 kronor, så hade man räknat fel på 280.000 skjutsar, hur det nu kan gå till.

  En annan fråga gällde ett program som skall impliceras i all stadens verksamheter, nämnder etc. Det handlade om lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Majoriteten och alliansen var överens.

  Från och med hösten kommer staden att övergå till digital hantering och digital distribution av  kommunfullmäktiges och andra organs sammanträdeshandlingar.  I början blir det väl vissa inkörningsproblem, men de kommer att lösa sig.

  Övriga punkter rörde i huvudsak byggnationer i olika delar av stan. Två frågor kom upp flera gånger: Den styrande majoritetens ovilja att bygg hus i sammanhängande stadsliknande former, istället för trista (?) punkthus, och stadens alltmer ökande upplåning för investeringar, där höjda räntor är ett spöke.

  Per Ossmer, KF

 • Stadsfullmäktige 16 oktober – allt från råttor i stan till stadens bidrag till utvisade/papperslösa barn

  Av jennyribsskog den 18 oktober, 2017
  0

  Som synes så var det varierande frågor som fullmäktige hade att behandla. Råttproblemen i stan som egentligen inte är något att skratta åt även om råttorna möjligen minskar för tillfället – beroende av väderlek och vilka gifter som får användas- gav upphov till en del lustiga inpass. I New York låter man terriers  få syssla med sin gamla specialitet, nämligen att jaga råttor. Och SD påminde om att långt in på 30-talet (?) betalade kommunen fickpengar för uppvisade råttsvansar, där banemännen var ynglingar med fällor eller luftgevär.

   

  Frågestund

  Under frågestunden var kulturborgarrådets Mogert medialt uppmärksammade och starkt kritiserade artikel i SvD om ordningen på biblioteken uppe flera gånger – givetvis även från SD:s sida. Mogert skrev b l a att de som vill ha tyst på biblioteken och bara talar om stök och bråk går de högerextrema krafternas väg. De biblioteksanställda (brottsoffren) har också med all rätt blivit förbannade på honom. Eller menade han vad hans skrev? Själv tyckes han nu mena att han ville fästa uppmärksamheten på hur mycket biblioteken hade att erbjuda den bildningstörstige. Ja, f-n troet!

  Beslutsärendena handlade nästan undantagslöst om fastighetsaffärer, försäljning av tomter eller byggande. Och de ärendena avverkades mycket snabbt. Men så körde man fast.

   

  Nytt polishus i Rinkeby

  Det gällde då ”AB Familjebostäders fastighetsutveckling i Rinkeby – Reviderat genomförandebeslut”. Nu var det inte vilken fastighet som helst – det var den sedan många år efterfrågade polisstationen i Rinkeby, som plötsligt kostade 350 milj. kronor mer än tidigare planerat. Debatten handlade inte så mycket om byggnationen utan desto mer om majoritetens ansvar för (bristen på)  trygghet m.m. i Rinkeby, varför det tagit så lång tid att få spaden i jorden (vi är inte där än) och givetvis kostnaden. Ordföranden hade också fullt schå med att återföra talarna till ämnet, d.vs. byggandet.

   

  Reviderade riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd

  Men kvällens egentliga bromskloss blev ärendet som handlade om ”Reviderade riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd”. Socialtjänsten har riktlinjer som egentligen är en (bra) handledning, Nu gällde det bistånd till barn utvisade tillsammans med sina föräldrar. Att redogöra för lagstiftning och migrations-verkets riktlinjer med alla invandrarvänliga undantag låter sig inte här göras. Klart är att kommuner sedan domstolsutslag i somras inte har någon skyldighet att ge försörjningsstöd till papperslösa och andra som illegalt uppehåller sig i riket. Det är emellertid inte förbjudet för en kommun som ändock vill använda sina skattemedel.

  Nu ville majoriteten att barn till de som illegalt uppehåller sig i landet skulle få ekonomiskt bistånd, främst kläder, materiella ting och förmodligen övriga förmåner på hälso-/skolområdet mm. För vuxna menar man att akut nödbistånd kan komma i fråga (anm. hur lång tid sträcker det sig?). Förslaget från staden skapar en motstridighet mot andan i lagstiftningen och mot Migrationsverkets arbetssätt och åligganden. Sverigedemokraterna har också i augusti i motion (2017: 48) krävt att överhuvud inga medel skall utbetalas till dem som illegalt uppehåller sig i landet. Så SD:s inställning är helt klar.

  Alliansen var ganska så splittrad och konturlös i sin uppfattning. Moderaterna gick mest på laglighetslinjen och yrkade dock avslag även om man som alla, förutom SD, uttryckte att man ”tyckte synd om barnen som inte fick vinterkläder”.

  Under debatten ställde undertecknad frågan: Vad händer om ett skepp kommer lastat med 1000 st. (riktiga) 10-åringar från exempelvis Marocko. Det kommer ju ta något år innan man i bästa fall lyckats skeppa ut dem till hemlandet. Får de liksom andra papperslösa och utvisade barn tillgång till ekonomiskt bistånd och övriga förmåner?

  På denna fråga gavs inget svar!

   

  Majoritetens förslag vann som vanligt bifall.

   

  Per Ossmer

   

  Per Ossmer
  Gruppledare SD
  Stockholms stads kommunfullmäktige

   

   

 • Kommunfullmäktige 2 oktober – Inga sensationer

  Av jennyribsskog den 4 oktober, 2017
  0

  Kommunfullmäktige har de senaste gångerna börjat redan kl. 15.00 (annars kl. 16.00) Detta för att den stora högen av interpellationer (skriftliga frågor) snabbare skall avverkas.

  Interpellationer skall egentligen handla om aktuella frågor. I praktiken blir många interpellationer årsgamla och tiden har sprungit ifrån dem. Ett ytterligare problem är att vissa interpellationer gång på gång bordläggs.

  En interpellation, visserligen ett år gammal, handlade om Årstaskogen. Men träd kan ju bli gamla, så det spelar i och för sig ingen roll. Särskilt som det nu har dykt upp planer på att bygga uppemot tusen lägenheter i (norra) kanten av skogen. Turerna har under åren varit många och partier har hunnit med att byta uppfattningar. Man tycks dock vara överens om att det skall bli ett naturreservat som även skall innefatta Årsta holmar (mellan Årsta och Södersjukhuset). Reservatets omfattning och hur det skall gå med ett koloniområde verkar man  inte överens om. Här gäller mer än vanligt: Den som lever får se!

  Frågestund

  Under frågestunden tog SD upp de problem som följer när socialtjänsten av skumma företag hyr (dåliga) lägenheter till bostadslösa, ofta s.k. nyanlända. Hyrorna  kan vara tre gånger grundhyran. Svaret kan sammanfattas som att man var så illa tvungen.

  En annan fråga från SD var om det vid Skeppsholmen upptäckta vraket av ett av Gustav II Adolfs flaggskepp skulle leda till något tillfällig visningsplats. Svaret var att frågan i första hand ankom på statliga myndigheter.

  Beslutsärenden

  De sex första beslutsärendena var av mera tråkig karaktär (revisionsberättelser mm), men sedan brände det till. Vad skulle gälla för barn vars föräldrar hade jobb på obekväma tider och inte kunde vara hemma hos barnet på natten?

  Barnomsorg på obekväm arbetstid

  Vänstermajoriteten tyckte att barnen kunde vistas på särskilda förskolor som då tog emot flera barn. Alliansen ville se till ”barnets bästa” och ansåg att barnet skulle få sova hemma under överinseende av en ”nattvakt”. Efter en lång diskussion med delvis känslomässiga argument blev det en s k minoritets-återremiss, d v s majoriteten skall återigen se över sitt förslag.

  Bordlagda motioner

  Eftersom beslutsärendena med ett undantag enligt ovan avverkade snabbt  blev det en hel del tid för motioner. En 1,5 år gammal moderat motion rörde ”Tillträdesförbud till stadens simhallar”. Men som bekant är frågan om sexuella trakasserier fortfarande aktuell. Så där värst mycket har inte hänt men vikarierande borgarrådet Mirja Räihä verkade trots allt mer beslutsam än ordinarie borgarråd. Som undertecknad påpekade i sitt anförande så finns det problem med vår lagstiftning om utestängning av misskötsamma. Den handlar om idrottsarrangemang (till exempel fotbollsmatcher) och vanligt badande är inget arrangemang. Vår justitieminister tycks tyvärr inte vara benägen att utvidga lagstiftningen.

  I övrigt så  förekom det motioner om ”evighetsämnen” som trygghet i skolan och samverkan mellan skola och socialtjänst.

  Sista motionen (två år gammal) handlade om laddstolpar/stationer för elcyklar. Nu har det hänt mycket under tiden. Regeringen föreslår subventioner för elcyklar och staden skall få tillgång till 5000 elcyklar via ett privat företag. Majoriteten pekade med viss rätt bl.a. på risken för stölder av batterier under laddning på gatan och det blev avslag på motionen.

   

  Per Ossmer

   

  Per Ossmer
  Gruppledare SD
  Stockholms stads kommunfullmäktige

   

   

   

 • Kommunfullmäktige mjukstartar 4 september för säsongen

  Av jennyribsskog den 5 september, 2017
  0

  Det finns så många resterande s k interpellationer, d v s skriftliga frågor, att kommunfullmäktige f rom hösten börjar kl. 15.00 (tidigare kl. 16.00) och slutar tidigast kl. 22.00. På så vis skall förhoppningsvis de ibland årsgamla, ibland närmast nattståndna, interpellationerna vara avverkade före hösten 2018.

  SD engagerade sig i en debatt om boendeparkering där det med de nya reglerna framstår som lätt absurt att de som bor i ett äldre hus har tillstånd till boendeparkering medan andra i det nybyggda grannhuset saknar tillstånd.

  Överhuvud förefaller majoriteten och särskilt miljöpartiet i fullmäktige som alltmer bilfientliga och verkar också vilja driva igenom så mycket som möjligt före valen 2018.

   

  Frågestund

  Frågestunden var nog annars det mest intressanta. Finansborgarrådet Karin Wanngård fick frågan av SD varför hon i media kritiserat den norska invandrarministern vid hennes besök i Kista, nattdagis eller passning i hemmet  för barn vars föräldrar arbetar om nätterna var en annan fråga. En tredje fråga rörde en vänsterpolitikers mycket positiva uttalande om situationen i diktaturens Venezuela. Här fritog sig Wanngård (S) och hänvisade till (V).

   

  Östlig förbindelse läggs i malpåse

  Lite av knallsensation var att det framkom att det rödgrönrosa styret i Stockholm i dagarna tackat nej till en förbindelse (tunnel) mellan Nacka och Stockholm via Djurgården. Staden vill inte satsa sin del, 2,5 miljarder. Det främsta skälet till Nej tycks vara att en tunnel inte anses tillföra någon nytta till staden vad gäller bostäder och jobb. Och så var det nog det här med bilarna och miljöpartiet! I den här frågan kan vi räkna med att det under de närmaste åren kommer att flyta en hel del vatten över den tilltänkta tunneln. SD har ställt sig positiv till idén om en tvärförbindelse.

   

  Valkretsindelning

  Det blir fortfarande sex valkretsar i Stockholm, men förutom 90 fasta mandat i fullmäktige blir det nu 11 utjämningsmandat (vi är 101 st. i stadshuset). Det är en fråga med komplicerad matematik, men förmodligen gynnas mindre partier.

   

  Byggen

  Ett antal nyproduktioner och detaljplaner fastställdes. Visst byggs det i Stockholm – men de räcker inte. I Skärholmen kommer det att satsas mycket. Fullmäktige godkände stadsutvecklingsprojekt Focus Skärholmen med 6000 nya bostäder.

   

  ”Vasaboulevarden”

  Rubriken ovan är undertecknads påhitt. Bakgrunden är att Vasagatan mellan Tegelbacken och Norra Bantorget helt kommer att omgestaltas. Visionerna är: bredare gångbanor för alla gående/resande, flera cykelbanor, planteringar. Men bilar och bussar får nöja sig med ett körfält (nu två)! Vad som händer med dagens hektiska  trafik, vart i City tar den vägen undrade bl.a. SD.

   

  Per Ossmer

   

  Per Ossmer
  Gruppledare SD
  Stockholms stads kommunfullmäktige

   

   

   

  PS: Läs gärna bifogad motion (2017:48) – Motion om bistånd till illegala invandrare