Sverigedemokraterna Stockholms stad | Sverigedemokraterna Stockholms stad | Sida 5

Sverigedemokraterna Stockholms stad

Välkommen till Sverigedemokraterna Stockholms stad

Distriktsordförande

Peter Wallmark
peter.wallmark@sd.se

Kontaktuppgifter – Distrikt SD Stockholms stad

stockholmsstad@sd.se
08 – 452 95 80

SD Stockholms stad
Box 4321
102 67 Stockholm
 • Kommunfullmäktige 19 mars – vinterkylan hade en dämpande inverkan på temperaturen i debatten

  Av westmont den 22 mars, 2018
  0

  Interpellationer

  Interpellationerna (d v s skriftliga frågor) var så där 1,5 år gamla men fortfarande aktuella. En handlade om tvångsgiften utomlands av mestadels unga invandrarflickor. I debatten frågande SD vilka resultat kommunens alla påstådda och dyra satsningar gett, d v s hur många tvångsgiften som avvärjts. Inget svar kunde lämnas av styrande politiker.

  En annan fråga gällde höjda lärarlöner för att erhålla de bästa lärarna i problemområden. (anm. läsaren skall vara medveten om att flera miljarder extra satsas på skolorna i dessa områden jämfört med innerstadsskolor). SD poängterade principen ”läraren skall vara bäst i klassen” och menade att lektorer borde anställas i gymnasierna i långt högre utsträckning än för närvarande.

   

  Frågestund

  Under frågestunden frågade Sverigedemokraterna om det finns några mätbara resultat av Lugna Gatans verksamhet. Lugna Gatan som ligger under Fryshuset har av Stockholms stad tilldelas ytterligare pengar. Finansborgarrådet Karin Wanngård ansåg att verksamheten var bra, dock finns det ingen statistik att ta del av, utan finansborgarrådet verkar helt och hållet gå efter Fryshusets egna beskrivning om att verksamheten gör skillnad.

   

  Beslutsärenden

  I många beslutsärenden förekom ingen debatt. När det gällde avfallshantering i Stockholm kan det dock vara bra att veta att fr o m nu har boende i ett flerbostadshus rätt att minst två gånger per år få en container för grovavfall  ställd utanför porten (§ 35 i föreskrifterna).

  Fatbursparken och Johan Helmich Romans park ligger i anslutning till Medborgarplatsen och parken vid Bofills båge. Fatbursparken och Romans park  har grävts upp på grund av stambanan och senare övertäckts. Nu ville staden bygga bostadshus på delar av den övertäckta marken, vilket självfallet skulle minska ytan för friluftsaktiviteter.

  SD och Cp sa nej, men det hjälpte inte.

  Frågan om renovering eller flyttning av Tekniska Nämndhuset på Fleminggatan var uppe för 10:e gången under alla år (nästan) och alla gamla argument åberopades i högt tonläge. Den intresserade hänvisas till vår krönika 19 februari på denna hemsida. Beslutet blev att Nämndhuset skall ligga kvar och renoveras. Det kan noteras att alliansen för sitt förslag om flyttning till exempelvis Skärholmen åberopade ideologiska skäl (hjälpa förorter).

   

  Motioner

  Eftersom motionerna avverkades förhållandevis snabbt blev det tid över för motionerna. En motion (M) handlade om meningsfull fritid för barn och ungdom när skolan var slut. SD har också på tur en motion med liknande rubrik (nr 2016:103). Både SD och M vill kunna erbjuda aktiviteter som ökar barns och ungdomars fysiska och psykiska välmående, det må vara ridning, fotboll, programmering mm. Vänstermajoriteten gjorde ett stort nummer av att extra aktiviteterna kunde innebär krav på privata bidrag och övergick till en klasskampsretorik. Motionen (M) avslogs.

  Per Ossmer,  KF

   

   

 • 19 februari – en segdragen tillställning i kommunfullmäktige

  Av westmont den 21 februari, 2018
  0

  Sammanträdet i måndags pågick till dess att klockan närmade sig 12-slaget. Men det var också viktiga ärenden som klubbades.

  Frågestund

  Under frågestunden frågade Sverigedemokraterna om det kloka i att låta kinesiska/Hongkong baserade bolag sköta Stockholms hamn och den blivande storhamnen i Nynäshamn. Kinas expansion i snart sagt hela världen har väckt många undringar hos SÄPO och hos utländska säkerhetstjänster. Det blev ett icke-svar från ansvarigt borgarråd.

  Översiktsplan

  Viktigast för framtiden är den nya översiktsplanen för Stockholms stad. Den ska i stora drag styra byggandet i det växande Stockholm med beräknade 300.000 nya stockholmare 2040. Visionerna är en sammanhängande stad, god offentlig miljö, klimatsmart etc. Focusområdena är Farsta, Kista-Järva, Hagsätra – Rågsved och Skärholmen. Efter en lång diskussion med förslag om diverse ”rättelser” antogs majoritetens förslag.

  Nytt skolprogram

  Ett nytt skolprogram som nu inkluderar förskolan antogs. Likvärdigheten, det vill säga en god och likvärdig utbildning, oavsett var eleverna bor, var det bärande temat. (Hur det blir med placeringar, bussning av barn vet ingen).

  Förstärkning längs Söder Mälarstrand; Pålsundet

  Södra stranden av Pålsundet (mellan Långholmen och Södermalm) är en idyll med sina bryggor och båtar. Här måste enligt både majoriteten och alliansen träden huggas ner, omfattande schaktningar genomföras, och betongfundament användas – allt för att undvika sättningar och jordskred vid kompletterande cykelbanor och biltrafik.  Förvånande var att miljöpartiet helt slöt upp bakom majoritetens linje. Diskussionen blev något förvirrad, vilket ledde till att Sverigedemokraterna såg sig föranlåtna att rösta på avslag då man ansåg ingreppen kring Pålsundet var allt för omfattande.

  Trygghets- – och säkerhetsprogram

  Inget ämne har väl som rubricerade diskuterats lika ofta i fullmäktige.

  Nu fanns ett programförslag att ta ställning till. Både majoriteten och alliansen kör med samma gamla lok på samma gamla spår, det vill säga fler poliser, ordningsvakter (här bråkades om vem som föreslår flest), fler kameror. Men framförallt förebyggande socialt arbete, eller med andra ord mer resurser till socialtjänsten. Sverigedemokraterna ansåg att polisen inte ska ta ett steg tillbaks. Man borde ta lärdom från specialpolis i Frankrike, Guardia Civil i Spanien och Karabinjärer i Italien. Eftersom mycket när det gäller trygghet och säkerhet ligger utanför den kommunala kompetensen blir debatten i fullmäktige lite av ett självspelande piano med bara en melodi.

  Östermalms saluhall

  Nu var tiden långt liden och återstående byggnadsärenden m.fl. gick snabbt.

  I ett ärende: Upprustning och renovering av Östermalms saluhall där kostnaderna stiger mot miljarden framförde Sverigedemokraterna berättigad kritik mot dålig planering, dålig organisation, dåliga förberedande tekniska undersökningar mm. Precis som köttbärarna i statyn på Östermalmstorg bär sina bördor måste dock skattebetalarna fortsätta att bära sina bördor. Projektet kan inte stoppas.

   

  Per Ossmer, KF

 • Kommunfullmäktige 29 januari – naturreservat i Årsta

  Av westmont den 31 januari, 2018
  0

  Årets första sammanträde med kommunfullmäktige tillhörde väl inte de mest publikdragande, men åtminstone på sikt fattades många beslut av betydelse för stockholmarna.

  Under frågestunden väckte Sverigedemokraterna frågan om varför staden upphandlar entreprenörer som saknar kapital, inte har några anställda och saknar erfarenhet av byggande. Borgarrådet Livh (V) hade inga bra svar och meddelade också plötsligt att staden vad gällde modulhus i Örby (Älvsjömässan) hävt den redan sedan länge försenade entreprenaden. Man kan från SD:s utgångspunkt tro att förseningar inte är något att gråta över, men problemet är att nykomlingarna, som har laglig rätt till bostad, pressas in förbi andra köande för bostad.

  De många besluten gällde bland annat bostäder i Vårberg, Bagarmossen och på Lilla Essingens västra sida (Primusområdet), upprustning av Kulturhuset, upprustning av Globen Arena, jättestor avloppsledning från Bromma till reningsverket i Henriksdal, tunnelbana Akalla – Barkarby. Som förstås var det fråga om miljardbelopp.

   

  Tekniska Nämndhuset

  Kvarteret Klamparen 7, dvs Tekniska Nämndhuset vid Klara Sjö har länge varit en stridsfråga där positionerna växlat. Den borgerliga oppositionen har förordat en flyttning till Söderstadion området och ombyggnation/rivning av nuvarande hus för ombildning till bostäder. För stunden verkar det dock oklart om ett nytt nämndhus kan ligga vid Söderstadion.

  Vänstermajoriteten menar att en renovering kostar 1,1 miljarder, att ett nytt hus på Söder kostar minst två miljarder, att den då inte bebyggda tomten kan säljas för 700 miljoner via Globens upprustning.

  Kalkyler är som bekant kalkyler. De borgerliga i landstinget  har helt orealistiskt spekulerat i att kunna sälja den gamla huvudbyggnaden på Karolinska med ett pris på 10 miljarder. Det blir i bästa fall 2,5-3 miljarder. Tekniska Nämndhusets byggmassa kommer nog inte inbringa de belopp som de borgerliga tänker sig.

  Sverigedemokraterna gick på majoritetens linje, dels av ekonomiska skäl, dels för att de borgerligas uppfattning om att allt blir bättre när Stadens förvaltningar flyttar ut till Akalla eller Skärholmen inte är riktig. Särskilt gäller detta de centrala (bygg) förvaltningar som sitter i Tekniska Nämndhuset och som ofta besöks av ”vanliga” människor. Nu blev det heller inte denna gång ett avgörande. Den borgerliga oppositionen utnyttjade  på nytt sin rätt till minoritets återremiss för ännu fler utredningar.

   

  Per Ossmer, KF

 • Kommunfullmäktige 27 november – en ganska så seg tillställning

  Av westmont den 1 december, 2017
  0

  Under frågestunden tog SD upp de problem som finns med stadens sophämtning och som de flesta inte kunnat undvika att uppmärksamma.  Här var svaren att allt skulle bli bättre – vi får hoppas det. Man har också kopplat in en tidigare entreprenör Ragnsells som (givetvis) mot extra debitering hjälper till.

  I en interpellation av undertecknad har frågats varför det inte byggs  simhallar/idrottsanläggningar på Norrmalm/Östermalm. Dessutom är som bekant Forsgrénska badet och GHI-badet stängda sen fler år. Och fler år blir det.

  Borgarrådet ville helst tala om Järva och andra förorter Något egentligt svar fanns inte för innerstaden.  Än värre är att den styrande majoriteten inte vill acceptera KFUM:s förslag (privata medel) att bygga stora idrottsanläggningar på den fria tomten mellan Stationsgatan och omedelbart väster om Wenner Gren Center.

  Eftersom maratondebatten om 2018 års budget pågått i två dagar under förra veckan kunde man gissa att mycket energi gått åt hos fullmäktige.  Tertialrapport 2 (8 månader) med delårsbokslut per 31 augusti 2017 för kommunen fanns emellertid på dagordningen. Eftersom en sådan rapport täcker väldigt mycket så tyckte en hel del att man kunde prata om precis vad som helt och energin föreföll outsinlig. Sverigedemokraterna med undertecknad som siffernisse, tog dock fasta på redovisade siffror.

  Bland annat så hade kostnader för skolskjutsar underbalanserats med 83 miljoner kronor. En enkel räkneövning: Om en skolskjuts i en riktning kostar 300 kronor, så hade man räknat fel på 280.000 skjutsar, hur det nu kan gå till.

  En annan fråga gällde ett program som skall impliceras i all stadens verksamheter, nämnder etc. Det handlade om lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Majoriteten och alliansen var överens.

  Från och med hösten kommer staden att övergå till digital hantering och digital distribution av  kommunfullmäktiges och andra organs sammanträdeshandlingar.  I början blir det väl vissa inkörningsproblem, men de kommer att lösa sig.

  Övriga punkter rörde i huvudsak byggnationer i olika delar av stan. Två frågor kom upp flera gånger: Den styrande majoritetens ovilja att bygg hus i sammanhängande stadsliknande former, istället för trista (?) punkthus, och stadens alltmer ökande upplåning för investeringar, där höjda räntor är ett spöke.

  Per Ossmer, KF

 • Stadsfullmäktige 16 oktober – allt från råttor i stan till stadens bidrag till utvisade/papperslösa barn

  Av jennyribsskog den 18 oktober, 2017
  0

  Som synes så var det varierande frågor som fullmäktige hade att behandla. Råttproblemen i stan som egentligen inte är något att skratta åt även om råttorna möjligen minskar för tillfället – beroende av väderlek och vilka gifter som får användas- gav upphov till en del lustiga inpass. I New York låter man terriers  få syssla med sin gamla specialitet, nämligen att jaga råttor. Och SD påminde om att långt in på 30-talet (?) betalade kommunen fickpengar för uppvisade råttsvansar, där banemännen var ynglingar med fällor eller luftgevär.

   

  Frågestund

  Under frågestunden var kulturborgarrådets Mogert medialt uppmärksammade och starkt kritiserade artikel i SvD om ordningen på biblioteken uppe flera gånger – givetvis även från SD:s sida. Mogert skrev b l a att de som vill ha tyst på biblioteken och bara talar om stök och bråk går de högerextrema krafternas väg. De biblioteksanställda (brottsoffren) har också med all rätt blivit förbannade på honom. Eller menade han vad hans skrev? Själv tyckes han nu mena att han ville fästa uppmärksamheten på hur mycket biblioteken hade att erbjuda den bildningstörstige. Ja, f-n troet!

  Beslutsärendena handlade nästan undantagslöst om fastighetsaffärer, försäljning av tomter eller byggande. Och de ärendena avverkades mycket snabbt. Men så körde man fast.

   

  Nytt polishus i Rinkeby

  Det gällde då ”AB Familjebostäders fastighetsutveckling i Rinkeby – Reviderat genomförandebeslut”. Nu var det inte vilken fastighet som helst – det var den sedan många år efterfrågade polisstationen i Rinkeby, som plötsligt kostade 350 milj. kronor mer än tidigare planerat. Debatten handlade inte så mycket om byggnationen utan desto mer om majoritetens ansvar för (bristen på)  trygghet m.m. i Rinkeby, varför det tagit så lång tid att få spaden i jorden (vi är inte där än) och givetvis kostnaden. Ordföranden hade också fullt schå med att återföra talarna till ämnet, d.vs. byggandet.

   

  Reviderade riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd

  Men kvällens egentliga bromskloss blev ärendet som handlade om ”Reviderade riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd”. Socialtjänsten har riktlinjer som egentligen är en (bra) handledning, Nu gällde det bistånd till barn utvisade tillsammans med sina föräldrar. Att redogöra för lagstiftning och migrations-verkets riktlinjer med alla invandrarvänliga undantag låter sig inte här göras. Klart är att kommuner sedan domstolsutslag i somras inte har någon skyldighet att ge försörjningsstöd till papperslösa och andra som illegalt uppehåller sig i riket. Det är emellertid inte förbjudet för en kommun som ändock vill använda sina skattemedel.

  Nu ville majoriteten att barn till de som illegalt uppehåller sig i landet skulle få ekonomiskt bistånd, främst kläder, materiella ting och förmodligen övriga förmåner på hälso-/skolområdet mm. För vuxna menar man att akut nödbistånd kan komma i fråga (anm. hur lång tid sträcker det sig?). Förslaget från staden skapar en motstridighet mot andan i lagstiftningen och mot Migrationsverkets arbetssätt och åligganden. Sverigedemokraterna har också i augusti i motion (2017: 48) krävt att överhuvud inga medel skall utbetalas till dem som illegalt uppehåller sig i landet. Så SD:s inställning är helt klar.

  Alliansen var ganska så splittrad och konturlös i sin uppfattning. Moderaterna gick mest på laglighetslinjen och yrkade dock avslag även om man som alla, förutom SD, uttryckte att man ”tyckte synd om barnen som inte fick vinterkläder”.

  Under debatten ställde undertecknad frågan: Vad händer om ett skepp kommer lastat med 1000 st. (riktiga) 10-åringar från exempelvis Marocko. Det kommer ju ta något år innan man i bästa fall lyckats skeppa ut dem till hemlandet. Får de liksom andra papperslösa och utvisade barn tillgång till ekonomiskt bistånd och övriga förmåner?

  På denna fråga gavs inget svar!

   

  Majoritetens förslag vann som vanligt bifall.

   

  Per Ossmer

   

  Per Ossmer
  Gruppledare SD
  Stockholms stads kommunfullmäktige