Sverigedemokraterna Stockholms stad | Sverigedemokraterna Stockholms stad | Sida 3

Sverigedemokraterna Stockholms stad

Välkommen till Sverigedemokraterna Stockholms stad

Distriktsordförande

Peter Wallmark
peter.wallmark@sd.se

Kontaktuppgifter – Distrikt SD Stockholms stad

stockholmsstad@sd.se
08 – 452 95 80

SD Stockholms stad
Box 4321
102 67 Stockholm
 • Dags att kvalitetssäkra stadens tolkverksamhet

  Av westmont den 3 september, 2020
  0

  I ett led att få stadens styrande politiker att säkerhetsställa att tolkar har adekvat utbildning så har vi lämnat in en motion som behandlar de kostnader och den problematik som omger anlitandet av tolkar i stadens verksamhet.

  Läs motionen i sin helhet genom att klicka här

  Svaret på vår motion samt vårt yrkande i kommunstyrelsen kan du läsa här

 • Sverigedemokraterna Stockholms stads syn på Stockholms utveckling inom stadsbyggnad

  Av westmont den 23 mars, 2020
  0

   

  Byggnation

  Förutom staden innanför tullarna är Stockholm glest bebyggt. Staden blir då icke sammanhållen, och sättet som det är byggt på ger glesbefolkade enklaver. Allt det som kännetecknar en stad saknas i de flesta närområdena, därför ska nya stadsdelar uppföras i första hand i stället för att förtäta innerstaden. Nämnden ska i samråd med berörda parter ta fram förslag på områden där nya stadsdelar kan växa fram, områden där det finns goda möjligheter till sammankoppling med befintlig bebyggelse och infrastruktur.

  Huvudinriktningen i nybyggnationen måste vara en utvidgning av staden i form av nya slutna bostadskvarter i första hand. För att kunna utnyttja den utvidgade innerstadens fulla potential är det av stor vikt att bostadsbyggandet samordnas med utvecklingen av infrastrukturen och att Stockholms stad har en god dialog med sina kranskommuner.

  Stadens gatunät och bebyggelse ska utvidga sig från de befintliga stadsdelarna. Verksamheter i bottenvåningarna, parker, torg, skolor och arbetsplatser i nära anslutning ska ge de nya bostadsområdena bra förutsättningar för att bli trivsamma och levande. Det ska inte finnas stora luckor med obebyggd eller glest bebyggd mark, undantaget parker, i området som utgör staden. Många människor på ett begränsat område gör också att kollektivtrafiken får ett underlag av resenärer och därför kan byggas ut.

   

  Förslag på inriktning

  Nämnden ska ha som mål att göra långsiktiga och övergripande planer, ex Lindhagensplanen som täcker stora områden och därför håller över tid.

  Staden har en unik möjlighet att styra byggnationen genom att den styr planprocessen, vilket borde utnyttjas i högre grad.

  Stadens nya bostäder och arbetsplatser ska planeras utifrån kvartersstaden, vilket innebär slutna innergårdar, levande bottenvåningar blandat med service som skolor, idrottsanläggningar och parker.

  Verka för att nybyggnation utförs i icke brännbara materiel såsom tegel, stål och betong för en hållbarhet över tid.

  Ta initiativ för att en märkesbyggnad i form av ett kallbadhus anläggs i anknytning till Riddarholmen.

  Överdäckning för nybyggnation ska ske där det så är möjligt och ekonomiskt hållbart.

  Ha tidiga samråd när större stadsbyggnadsprojekt ska genomföras i känsliga kulturmiljöer.

  Planlägga områden som ska exploateras innan markanvisning sker för att förkorta byggprocessen.

  Tillse att fler, framför allt mindre, aktörer får möjlighet till byggrätter.

  Införa ett kulturbidrag som ska användas av fastighetsägare till att återställa fasadhyvlade och förvanskade fasader på kulturklassade byggnader till ursprungsskick.

   

  Skönhetsrådets inverkan på stadsmiljön

  Sverigedemokraterna har stort förtroende för Skönhetsrådets kunnighet i frågor gällande vår stads skönhet och bevarandet av denna. Vi anser att rådets yttranden och rekommendationer är av vikt och vi vill utöka rådets befogenheter.

  Vi ställer oss positiva till att utveckla vårdprogrammet som idag finns för ett tiotal av fastighetskontorets byggnader. Vårdprogrammen är styrdokument för underhåll och utveckling och underlätta byggnadens förvaltning. Vi vill även att vårdprogrammet ska inkludera fler byggnader av kulturhistoriskt värde, exempelvis Tullhuset och hamnmagasinen på Blasieholmen.

  Vårdprogrammen ska fungera som skydd för våra viktiga och uppskattade kulturbyggnader där samtliga vårdprogram bör innefatta bevarandebestämmelser. Vidare anser vi att vårdprogrammen ska tas fram i samråd med Skönhetsrådet.

   

  Förslag på inriktning

  Ge Skönhetsrådet ett större inflytande.

  Utveckla vårdprogrammet för kulturbyggnader tillsammans med skönhetsrådet.

   

  Vi utvecklar vår syn på stadsbyggnad med vårt förslag på ny bebyggelse i S:t Eriksområdet

  Läs mer om förslaget här

   

   

 • 73200135_753764278383722_5245278283968282624_n

  Vägval Stockholm – Förslag till budget 2020 för Stockholms stad

  Av chrilleboi den 23 oktober, 2019
  0

  Vägval Stockholm – Förslag till budget 2020 för Stockholms stad

  Sverigedemokraterna sätter alltid stockholmarnas trygghet först

  Stockholm står inför ett vägval. Stadens ekonomi är minst sagt ansträngd och vi måste spara. Förutom den
  ansträngda ekonomin upplever allt fler stockholmare otrygghet i sin vardag.

  Sverigedemokraterna anser att stockholmarnas trygghet ska prioriteras. Därför satsar vi mer än något annat
  parti på att öka tryggheten för stadens invånare.

  Våra trygghetssatsningar:

  Övergripande trygghetsskapande åtgärder: 100 miljoner

  Ökade resurser till svenska medborgare som drabbats av hemlöshet: 15 miljoner

  Ökat stöd till kvinnojourer: 5 miljoner

  Extra stödåtgärder för barn och ungdomar som lider av psykisk ohälsa: 15 miljoner

  Ökad ljussättning i stadsmiljön: 8 miljoner

  Fler trygghetskameror: 20 miljoner

  Mer pengar till brottsofferjouren: 2 miljoner

  Underlätta grannsamverkan: 12 miljoner

  Trygghetsåtgärder i stadens simhallar och badhus: 7 miljoner

  Uppförandet av fler trygghetshinder i staden: 7 miljoner

  Mer resurser till geofencing: 8 miljoner

  Några av våra övriga satsningar:

  Ökade anslag till vård av stadens kulturbyggnader: 15 miljoner

  Prova på verksamheter för barn och ungdomar inom idrotten: 10 miljoner

  Satsning på fler lärlingsplatser i kommunal och privat regi: 20 miljoner

  Läs budgeten här!

 • Sverigedemokraterna är nu topp tre i nio av väljarnas tio viktigaste politiska frågor

  Av westmont den 27 september, 2019
  0

   

  SD inte längre ett enfrågeparti

   

   

  Bli du också medlem i Sveriges snabbast växande folkrörelse!

  Bli medlem