Moskébyggnad Skärholmen | Sverigedemokraterna Stockholms stad

Moskébyggnad Skärholmen

Skrivelse Skärholmens stadsdelsnämd

Skärholmens stadsdelsnämd
Box 503
127 26 Skärholmen

Angående Skärholmens Islamiska kulturförenings ansökan om plats för moskébyggnad i Skärholmen.

Vi Sverigedemokrater i Stockholms stad har tagit del av Skärholmens Islamiska kulturförenings ansökan om att få bygga en moské i Skärholmens centrum. Med anledning därav vill vi framföra våra synpunkter till Skärholmens stadsdelsnämd.

Vår uppfattning är att ett mångkulturellt samhälle leder till motsättningar mellan människor och utgör en grogrund för samhällskonflikter. Varje människa har rätt till sin tro samt att utöva denna. Detta är dock inte detsamma som att vissa minoriteter med en aggresiv troslära har rätt att genom byggnader eller på annat sätt dominera sin omgivning och påverka samhället.

En moské är en iögonfallande byggnad som inte hör hemma i svensk byggnadstradition. Det kan uppfattas som att Islam är förenlig med västerlandets kristna värderingar, men detta är vilseledande. I moskéerna sprids hat mot västerlandet och andra kulturer i världen, inte minst mot judarna och staten Israel. I moskéernas stora rum har kvinnor och flickor i bästa fall sin plats längst ner i entrén. Vanligast är att de vid fredagsbönen får deltaga i ett angränsande rum och då via teveskärm förja mötet.

Vi Sverigedemokrater delar inte uppfattningen om att en moské i Skärholmen skulle motverka fördomar och förebygga utanförskap och isolering från den västerländska kulturen vars fundament är kristna värderingar. Ett moskérum kan inrymmas i en neutral byggnad och bör inte som föreslagits utgöra en egen byggnad på en för andra människor viktig central plats.

Vi yrkar således på att Skärholmens stadsdelsnämd avslår Skärholmens Islamiska kulturförenings framställan om att få disponera cantralt belägen mark för en moskébyggnad.

Stockholm den 2008.08.01.
Dan Kareliusson
Ordförande Sverigedemokraterna Stockholms stad.
På uppdrag av styrelsen

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.