Miljö och djurskydd | Sverigedemokraterna Stockholms stad

Miljö och djurskydd

Sverigedemokraterna Stockholms stad vill

  • Öka återvinningen med hjälp av ekonomiska incitament

  • Undvika nybyggnationer i stadens parker

  • Bredda och fördjupa våra barns fostran i god natur- och miljövård

  • Öka kostnadsmedvetenheten i samband med klimatförbättrande åtgärder

  • Öka användningen av ekonomiska styrmedel inom trafikpolitiken

  • Satsa mer på alternativa drivmedel för kommunägda fordon

  • Begränsa upphandlingen av djurprodukter till de som är förenliga med god djurhållning

  • Att kommunens verksamheter endast ska servera kött från djur som bedövats

Sverigedemokraterna lägger stor vikt vid behovet av att hushålla med de resurser naturen ger oss. Stockholm är en vacker stad full av grönområden och vatten. Människans påverkan på naturen är stor. Vi behöver därför ständigt förbättra oss i naturresurshushållning, miljövård och klimatarbete. Vi vill bevara stadens estetiska profil samtidigt som vi vill verka för att förstärka och fördjupa det miljöarbete som gjort vår stad känd långt utanför landets gränser.

Vi tror att en ren miljö är en förutsättning för en hög grad av välbefinnande och en god livskvalitet. För oss omfattar ren miljö allt från att hålla gatorna fria från nedskräpning till att hålla luften fri från förorening. Kommunens verksamheter bör genomsyras av ett naturresurshushållande synsätt. Detta ska börja med att redan i upphandlingar i så stor utsträckning som möjligt välja produkter som har en hög återvinningspotential.

Klimatfrågan handlar i huvudsak om utsläpp av växthusgaser, i första hand koldioxid. Åtgärder som minskar sådana utsläpp kostar också pengar. Reducering av koldioxidutsläpp kostar mer att genomföra i till exempel Stockholms transportsystem än i länder som Kina och Indien. Avgörande för den globala utvecklingen på det här området är vad som händer med växthusgasutsläppen i länder som just dessa. Detta är en viktig utgångspunkt som vi tar med i vår bedömning av huruvida man ska stödja eller förespråka en viss koldioxidminskande åtgärd inom Stockholms stads verksamhetsområden eller inte.