Kultur & idrott | Sverigedemokraterna Stockholms stad

Kultur & idrott

Sverigedemokraterna Stockholms stad vill

  • Att kultur som bejakar det svenska kulturarvet ska premieras

  • Ge ökat stöd till projekt med fokus på svensk kultur och det svenska språket

  • Ge mer resurser till talang och mindre till ideologiska provokationer

  • Ställa nya och högre krav på dem som ska få kulturstöd

  • Omfördela kulturstöd från utlandskultur till svensk kultur

  • Fördela stadens stöd till olika idrotter mer rättvist

  • Bygga fler inomhushallar

  • Arbeta aktivt för att bevara våra parker och friluftsområden

Sverigedemokraterna vill se ett kulturliv som riktar sig till den breda allmänheten, och premiera satsningar som lyfter fram det svenska kulturarvet. Vi vill stödja och uppmuntra kulturella uttryck som hjälper till att bevara och utveckla den svenska kulturen. Kulturarvet är en viktig del av vår identitet och en påminnelse om vilka vi har varit och vad som har skapat grunden för vilka vi är. Det handlar också om att respektera och minnas de tidigare generationer som byggt dagens samhälle. Kulturarvet är den länk som binder samman generationerna och skapar en känsla av samhörighet.

 

Stöd till invandrarföreningar förfelar sitt syfte genom att ytterligare skapa distans till det svenska samhällets normer och värderingar och slå bort incitament för anpassning till det svenska samhället. Det bidrar därmed till ytterligare segregation och utanförskap. Därför vill vi omfördela kulturstöd från invandrarföreningar till föreningar där tyngdpunkten ligger på svensk kultur.

 

Kulturstöd ska premiera uttryck som syftar till att utveckla utövarens kreativitet och talang, och som också kan komma allmänheten till godo. Vi vill se att fler satsningar görs på stockholmare som besitter en stor talang inom sitt specifika kulturområde – musik, dans, litteratur, måleri m.m. Ideologiskt motiverade provokationer av oftast låg och i många fall helt obefintlig konstnärlig kvalitet ska göras självförsörjande.

 

Vi vill se ett ökat medborgarinflytande i planeringen av stadens större kulturprojekt. Vid stora projekt som exempelvis Slussen, och sådant som berör offentliga byggnader eller konstverk, ska medborgarna tillfrågas innan beslut fattas. Vi vill att frågor som dessa avgörs genom folkomröstningar. Den här typen av projekt berör i allra högsta grad medborgarnas liv genom den påverkan de har på deras närmiljö och deras möjligheter att trivas i sin stad. Det är en självklarhet för oss att medborgarna ska tillfrågas innan sådana beslutas fattas.

 

Stödet till idrottande stockholmare fördelas idag orättvist. Stadens stöd missgynnar flickors idrottande. Skattebetalarnas pengar används huvudsakligen till att främja de stora lagidrotterna, och inom dessa idrotter är pojkar mest aktiva. Den som sysslar med ishockey får mer pengar än exempelvis den som utövar ridsport. Vi vill se en mer rättvis fördelning av resurser mellan olika idrotter.

 

Stockholms stad har idag brist på inomhushallar – vi vill bygga fler.