Kommunfullmäktige 6 mars | Sverigedemokraterna Stockholms stad

Kommunfullmäktige 6 mars

Underliga debatter, men de stora besluten i det tysta

Många dussin interpellationer, det vill säga skriftliga frågor, ligger i pipeline. Och allteftersom tiden går blir de lätt mossbelupna.

Många av frågorna rör arbetet i nämnder och där frågeställaren själv sitter i nämnden, men eftersom man hoppas på ett bättre medialt genomslag dras frågan i kommunfullmäktige. Varför man till exempel ställer frågor om diskussioner med Svenska Fotbollsförbundet och dettas krav på hög, dyr standard på fotbollsarenor är lite underligt , när man själv sitter i idrottsnämnden och rimligen deltagit i dessa diskussioner.

Nu skall det byggas bostäder i Stockholm. Ibland har det tagit 15 år, som med kvarteret Persikan på Södermalm (SL:s bussdepåer vid Hammarby kanal). Det är ett stort projekt liksom ett annat, också stort projekt, byggande i Farsta mot Drevviken och i området för Farsta sjukhem mm. Mot Farstaprojektet fanns invändningar, också från SD, att det var för mycket punkthus och att en mera sammanhängande stadsbebyggelse hade varit önskvärd. Annars var man överens.

Ny tunnelbanelinje

Men det skall inte bara byggas bostäder utan också tunnelbanelinjer. Och de behövs. Beslutet handlade om utbyggnad av tunnelbana till Barkarby, till Arenastaden via Hagastaden samt till Nacka och söderort. De flesta miljarder står SL för, men staden skall bidra med drygt 4 miljarder kronor. Och alltid brukar det bli dyrare. Ärendet klarades av på några minuter. Det var helt enkelt för stort för församlingen att engagera sig i.

Däremot fanns det en utredning om regional centrumutveckling i förorter, som handlade om  miljö, arkitektur, kommunikationer, affärsetableringar mm.

På något sätt kom hela den långa debatten  i stället handla om vems fel det var – vänstermajoritetens eller alliansens –  att folk känner sig otrygga i olika förortscentrum.

Eftersom beslutsärendena klarades av  förhållandevis snabbt blev det tid att behandla motioner.

En lite lustig motion, men med seriös bakgrund, rörde ett förslag om att det skulle finnas skolor där elever för att vara mera utsövda kunde börja senare om mornarna. Förslaget, som har en viss vetenskaplig grund, mötte lite förvånande stort motstånd även i de (vänster)radikala kretsarna.

Freetrade

Den allra underligaste diskussionen rörde en liberal motion om att Stockholm ska vara en ”freetrade-stad”. Med freetrade menas att ekonomiska bidrag ska lämnas för en ”rättvis handel”. Exempelvis skall Stockholm stad köpa dyrare bananer från Västafrikas fattiga bönder istället för billigare från Honduras mera effektiva plantager.

Nu går det inte att göra så eftersom upphandlingslagstiftningen föreskriver att en kommun i första hand skall välja det billigaste alternativet (om kvalitén är samma). Den borgerliga alliansen övergav plötsligt marknadsekonomin och röstade för motionen. Inom vänstermajoriteten, som senare avslog motionen, framträdde representanter för V, Fi och Mp, vars hjärtan klappade för världens fattiga, och anslöt sig entusiastiskt till freetrade idéerna. Men de röstade som sagt för avslag!

Freetrade diskussionen medförde att en moderat (!) motion (2015:60) om bussning av elever från fel (språk)områden/skolor till andra (”svenska”) skolor inte kom upp till behandling. Det blir nästa gång. Och då kommer SD att säga NEJ.

Avslutningsvis registrerades en SD interpellation (2017:2) om att det är dags att bygga simhallar och sporthallar inom tullarna, inte bara i förorterna.

SD:s motion (2016:89) om inrättande av en s.k. förberedelseskola för nyanlända barn och ungdomar har nu fått ett skriftligt svar. SD:s förslag om att dessa elever successivt efter svenskstudier ska ”inplanteras” i vanliga klasser möter motstånd hos samtliga övriga partier.

 

Per Ossmer

 

Per Ossmer
Gruppledare SD
Stockholms stads kommunfullmäktige