Kommunfullmäktige 27 november – en ganska så seg tillställning | Sverigedemokraterna Stockholms stad

Kommunfullmäktige 27 november – en ganska så seg tillställning

Under frågestunden tog SD upp de problem som finns med stadens sophämtning och som de flesta inte kunnat undvika att uppmärksamma.  Här var svaren att allt skulle bli bättre – vi får hoppas det. Man har också kopplat in en tidigare entreprenör Ragnsells som (givetvis) mot extra debitering hjälper till.

I en interpellation av undertecknad har frågats varför det inte byggs  simhallar/idrottsanläggningar på Norrmalm/Östermalm. Dessutom är som bekant Forsgrénska badet och GHI-badet stängda sen fler år. Och fler år blir det.

Borgarrådet ville helst tala om Järva och andra förorter Något egentligt svar fanns inte för innerstaden.  Än värre är att den styrande majoriteten inte vill acceptera KFUM:s förslag (privata medel) att bygga stora idrottsanläggningar på den fria tomten mellan Stationsgatan och omedelbart väster om Wenner Gren Center.

Eftersom maratondebatten om 2018 års budget pågått i två dagar under förra veckan kunde man gissa att mycket energi gått åt hos fullmäktige.  Tertialrapport 2 (8 månader) med delårsbokslut per 31 augusti 2017 för kommunen fanns emellertid på dagordningen. Eftersom en sådan rapport täcker väldigt mycket så tyckte en hel del att man kunde prata om precis vad som helt och energin föreföll outsinlig. Sverigedemokraterna med undertecknad som siffernisse, tog dock fasta på redovisade siffror.

Bland annat så hade kostnader för skolskjutsar underbalanserats med 83 miljoner kronor. En enkel räkneövning: Om en skolskjuts i en riktning kostar 300 kronor, så hade man räknat fel på 280.000 skjutsar, hur det nu kan gå till.

En annan fråga gällde ett program som skall impliceras i all stadens verksamheter, nämnder etc. Det handlade om lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Majoriteten och alliansen var överens.

Från och med hösten kommer staden att övergå till digital hantering och digital distribution av  kommunfullmäktiges och andra organs sammanträdeshandlingar.  I början blir det väl vissa inkörningsproblem, men de kommer att lösa sig.

Övriga punkter rörde i huvudsak byggnationer i olika delar av stan. Två frågor kom upp flera gånger: Den styrande majoritetens ovilja att bygg hus i sammanhängande stadsliknande former, istället för trista (?) punkthus, och stadens alltmer ökande upplåning för investeringar, där höjda räntor är ett spöke.

Per Ossmer, KF