Kommunfullmäktige 19 mars – vinterkylan hade en dämpande inverkan på temperaturen i debatten | Sverigedemokraterna Stockholms stad

Kommunfullmäktige 19 mars – vinterkylan hade en dämpande inverkan på temperaturen i debatten

Interpellationer

Interpellationerna (d v s skriftliga frågor) var så där 1,5 år gamla men fortfarande aktuella. En handlade om tvångsgiften utomlands av mestadels unga invandrarflickor. I debatten frågande SD vilka resultat kommunens alla påstådda och dyra satsningar gett, d v s hur många tvångsgiften som avvärjts. Inget svar kunde lämnas av styrande politiker.

En annan fråga gällde höjda lärarlöner för att erhålla de bästa lärarna i problemområden. (anm. läsaren skall vara medveten om att flera miljarder extra satsas på skolorna i dessa områden jämfört med innerstadsskolor). SD poängterade principen ”läraren skall vara bäst i klassen” och menade att lektorer borde anställas i gymnasierna i långt högre utsträckning än för närvarande.

 

Frågestund

Under frågestunden frågade Sverigedemokraterna om det finns några mätbara resultat av Lugna Gatans verksamhet. Lugna Gatan som ligger under Fryshuset har av Stockholms stad tilldelas ytterligare pengar. Finansborgarrådet Karin Wanngård ansåg att verksamheten var bra, dock finns det ingen statistik att ta del av, utan finansborgarrådet verkar helt och hållet gå efter Fryshusets egna beskrivning om att verksamheten gör skillnad.

 

Beslutsärenden

I många beslutsärenden förekom ingen debatt. När det gällde avfallshantering i Stockholm kan det dock vara bra att veta att fr o m nu har boende i ett flerbostadshus rätt att minst två gånger per år få en container för grovavfall  ställd utanför porten (§ 35 i föreskrifterna).

Fatbursparken och Johan Helmich Romans park ligger i anslutning till Medborgarplatsen och parken vid Bofills båge. Fatbursparken och Romans park  har grävts upp på grund av stambanan och senare övertäckts. Nu ville staden bygga bostadshus på delar av den övertäckta marken, vilket självfallet skulle minska ytan för friluftsaktiviteter.

SD och Cp sa nej, men det hjälpte inte.

Frågan om renovering eller flyttning av Tekniska Nämndhuset på Fleminggatan var uppe för 10:e gången under alla år (nästan) och alla gamla argument åberopades i högt tonläge. Den intresserade hänvisas till vår krönika 19 februari på denna hemsida. Beslutet blev att Nämndhuset skall ligga kvar och renoveras. Det kan noteras att alliansen för sitt förslag om flyttning till exempelvis Skärholmen åberopade ideologiska skäl (hjälpa förorter).

 

Motioner

Eftersom motionerna avverkades förhållandevis snabbt blev det tid över för motionerna. En motion (M) handlade om meningsfull fritid för barn och ungdom när skolan var slut. SD har också på tur en motion med liknande rubrik (nr 2016:103). Både SD och M vill kunna erbjuda aktiviteter som ökar barns och ungdomars fysiska och psykiska välmående, det må vara ridning, fotboll, programmering mm. Vänstermajoriteten gjorde ett stort nummer av att extra aktiviteterna kunde innebär krav på privata bidrag och övergick till en klasskampsretorik. Motionen (M) avslogs.

Per Ossmer,  KF