Kommunfullmäktige 17 oktober | Sverigedemokraterna Stockholms stad

Kommunfullmäktige 17 oktober

När det gäller antalet avverkade ärenden och beslut var kommunfullmäktige ovanligt effektivt den 17 oktober.

Under interpellationer var en fråga från Kristdemokraterna från våren 2015 om s k ensamkomna barn från Nordafrika (Marocko) uppe.  Man ville veta vad stadens myndigheter gör åt den åtföljande, omfattande kriminaliteten. Något egentligt svar gavs inte. Borgarrådet Wanngård (S) påstod att det rörde sig om ett 40-tal personer, vilket står helt i strid med uppgifter i TV och i våra ledande tidningar, där de talats om 600-900 st.

SD menade i sina inlägg att statens nyligen ingångna avtal med Marocko om återsändande måste fungera. I andra fall måste myndigheterna se till att förvaraungdomarna på platser där de inte kunde fortsätta att begå brott.

SD frågade hur staden tänker lösa bostadssituationen för de flyktingar som skickas till Stockholm, nu när modulhusens öde är oklart på grund av byggbestämmelser. Blir det tal om att beslagta idrottshallar? Köpa bostadsrätter?

Något klarläggande svar kom inte från borgarrådet Wanngård. I TV:s Aktuellt  någon dag senare kommer dock plötsligt ett annat besked från Wanngård:  Idrottshallar kan komma att användas.

Det viktigaste beslutsärendena gällde äldrenämnden. Den kommer nu att få en central roll när det gäller upphandlingar av vård – och omsorgsboenden samt hemtjänstutövare. Dessa uppgifter ligger f n på respektive stadsdelsnämnd.

Om det hela fungerar som man tänkt sig kommer expertisen att bli bättre samlad på ett ställe, d v s äldrenämnden.

I Hjorthagen byggs ett stort parkeringsgarage (1.200 platser), framförallt för boende i Norra Djurgårdsstaden som har mycket ont om parkeringsplatser. Hyran per plats är inte känd, men inte kommer det att bli billigt.

Två byggnadsärenden som rörde byggande av bostäder i nya Haga respektive Tensta kom inte så mycket handla om själva ärendena utan om de förhöjda tomträttsavgifter som aviserats och som kan komma att beröra många boende, också i gamla fastigheter. Höjda avgifter kan medföra högre hyror och kraftigt ökade kostnader för villaägare. Frågan om tomträttsavgifterna kommer på Kf:s bord senare i höst.

Inte mindre än tre, mer än årsgamla motioner, avsåg våldsutövande extremism – främst  islamsk. Debatten kom att handla om stadens åtgärder var tillräckliga eller inte. Detta tyckte i vart fall vänstermajoriteten. SD tillstyrkte alla tre motionerna, mest för deras goda syften.

SD tillstyrkte också en motion om central rättning av nationella prov. SD anser att rättningen skall göras med största möjliga objektivitet och skall den förhindra betygsinflation. Vänstermajoritetens uppfattning var ett ”Jaså”.

Förslaget från liberalerna om ett minnesmärke(staty) över utbildnings-, kvinnorätts- och demokratipionjären Anna Whitlock vann inte majoritet.

När det gäller statyer på Norra Bantorget över hädangångna socialdemokrater går det bra, men inte annars.

Per Ossmer, gruppledare.