Kollektivtrafik och infrastruktur | Sverigedemokraterna Stockholms stad

Kollektivtrafik och infrastruktur

Sverigedemokraterna Stockholms stad vill

  • Bygga ut den spårbundna kollektivtrafiken

  • Avsätta resurser för att förbättra punktligheten inom kollektivtrafiken

  • Att Essingeleden inte beläggs med trängselskatt förrän Stockholm har en ringled

  • Att trängselskatten inte höjs i syfte att klara finansieringen av diverse projekt

  • Bevara Bromma flygplats

  • Omreglera taxinäringen i Stockholm för säkrare och billigare taxiresor

  • Bygga modernare och bredare cykelbanor och skapa fler uthyrningsmöjligheter

  • Bygga den östliga förbindelsen

Sverigedemokraterna Stockholms stad vill se ett Stockholm som växer naturligt. Med sverigedemokratisk politik på riksplanet räknar vi med att kunna bygga ikapp Stockholm vad avser transportinfrastrukturen så att den motsvarar stockholmarnas förväntningar.

Partiet ser de olika slagen av spårväg som ryggraden i Stockholms transportsystem för kollektivtrafik. Därför vill vi utveckla den spårbundna kollektivtrafiken. Vi är beredda att avsätta resurser för att punktligheten ska bli högre inte minst inom pendeltågstrafiken. De samhällsekonomiska vinsterna av säkrare restider för arbetspendlarna ger utrymme för betydande satsningar på detta område.

Vi var skeptiska till hur trängselskatten infördes i Stockholm. Essingeleden ska inte beläggas med trängselskatt – eller åtminstone inte förrän den östliga förbindelsen har öppnats. Bilister som inte har något ärende i innerstaden ska inte behöva betala trängselskatt.

Bromma flygplats är en viktig motor för Stockholm och Sveriges tillväxt. Vi vill självklart behålla den och vi ställer oss bakom det gällande avtalet till 2038.

Avregleringen av taxinäringen i Stockholm har inte skötts på ett ansvarsfullt sätt. Den situation som uppstått vid Frihamnen, och Bromma och Arlanda flygplats, där både svenskar och turister bedras, är oacceptabel och måste upphöra. Vi vill här se ökade insatser från Skattemyndigheten i samverkan med polisen.