Kollektivtrafik och infrastruktur | Sverigedemokraterna Stockholms stad

Kollektivtrafik och infrastruktur

Sverigedemokraterna Stockholms stad vill

  • Bygga ut den spårbundna kollektivtrafiken, med undantag för Spårväg City

  • Bygga Förbifarten så snart som möjligt

  • Att Essingeleden inte beläggs med trängselskatt förrän Förbifarten har öppnats

  • Att trängselskatten inte höjs i syfte att klara finansieringen av diverse projekt

  • Bevara Bromma flygplats

  • Omreglera taxinäringen i Stockholm för säkrare och billigare taxiresor

  • Bygga modernare och bredare cykelbanor och skapa fler uthyrningsmöjligheter

  • Låta stockholmarna rösta om Slussen

Sverigedemokraterna Stockholms stad vill se ett Stockholm som växer naturligt, främst till följd av ett födelseöverskott men också en mindre inflyttning. Med sverigedemokratisk politik på riksplanet räknar vi med att kunna bygga ikapp Stockholm vad avser transportinfrastrukturen så att den motsvarar stockholmarnas förväntningar.

Partiet ser de olika slagen av spårväg som ryggraden i Stockholms transportsystem för kollektivtrafik. Därför vill vi utveckla denna spårbundna kollektivtrafik. Vi är beredda att avsätta resurser för att punktligheten ska bli högre inte minst inom pendeltågstrafiken. De samhällsekonomiska vinsterna av säkrare restider för arbetspendlarna ger utrymme för betydande satsningar på detta område.

Det råder osäkerhet om Tvärbanans samhällsekonomiska lönsamhet, men det tycks som om resenärerna är nöjda. Vi ställer oss därför positiva till denna. Spårväg City däremot inkräktar i större utsträckning på begränsat gatuutrymme, och nyttan för den så kallade NK-Expressen motsvarar långtifrån kostnaden. Mot denna bakgrund motsätter vi oss en fortsatt utbyggnad av spårväg innanför tullarna.

Vi är skeptiska till hur trängselskatten infördes i Stockholm. Dock accepterar vi att reformen, med dess investeringskostnader, är genomförd, och att det därför är mest kostnadseffektivt att behålla den åtminstone under systemets återstående livslängd. Essingeleden ska inte beläggas med trängselskatt – eller åtminstone inte förrän Förbifarten har öppnats, – och heller inte övriga delar av Stockholms ringled. Bilister som inte har något ärende i innerstaden ska inte behöva betala trängselskatt.

Bromma flygplats är en viktig motor för Stockholms och Sveriges tillväxt. Vi vill självklart behålla den och vi ställer oss bakom det gällande avtalet till 2038.

Avregleringen av taxinäringen i Stockholm har inte skötts på ett ansvarsfullt sätt. Den situation som uppstått vid Frihamnen, och Bromma och Arlanda flygplats, där både svenskar och turister bedras, är oacceptabel och måste upphöra. Vi vill här se ökade insatser från Skattemyndigheten i samverkan med polisen.

Vi är det enda partiet i Stadshuset som vill stoppa ”Nya Slussen”.