Därför säger vi nej till trängselskatt på Essingeleden | Sverigedemokraterna Stockholms stad

Därför säger vi nej till trängselskatt på Essingeleden

Regeringen har föreslagit kraftigt höjda trängselskatter för stockholmarna samt nya trängselskatter på Essingeleden. När nu förslaget ska behandlas i riksdagen är Sverigedemokraterna som enda parti starkt kritiska, skriver Jimmie Åkesson (SD).

 

Tanken är att de höjda skatterna ska bidra med att finansiera en utbyggnad av tunnelbanan. Sverigedemokraterna är positiva till en vidareutveckling av tunnelbanenätet såsom det föreslås inom den så kallade Stockholmsförhandlingen. I detta första steg föreslås tunnelbanan byggas ut från Kungsträdgården till Nacka med en avgrening till befintlig grön linje mot Hagsätra. Här föreslås även en förlängning av blå linje från Akalla till Barkarby samt en utbyggnad från Odenplan till Arenastaden, via Hagastaden och Karolinska sjukhuset. Bristen på bostäder i kombination med en ofullständig kollektivtrafik är ett hinder för tillväxten i hela Stockholmsregionen. Den leder till en slags geografisk missmatchning, där företag vill anställa men där det inte finns lämplig arbetskraft att tillgå inom rimligt pendlingsavstånd.

Det faktum att Stockholms län står för nästan en tredjedel av hela Sveriges BNP, trots att man bara utgör drygt en femtedel av befolkningen, gör också att frågan är av vikt för hela riket och inte bara för huvudstaden. Tillväxthinder i Stockholm inverkar således negativt på hela rikets tillväxt.

Det framstår dock som tydligt att förhandlingen mellan de av regeringen utsedda förhandlingspersonerna samt övriga parter (Stockholms län och de berörda kommunerna Stockholms stad, Nacka, Solna och Järfälla) inte landat i för stockholmarna fördelaktiga villkor. Detta blir särskilt tydligt när man beaktar att statens totala bidrag till projektet uppgår till mindre än en sjundedel (3,825 av totalt 25,7 miljarder kronor). De trängselskatter som stockholmarna redan betalar för att åka in och ut ur sin egen stad bokförs vidare som statliga bidrag och inte som regionens egna medel. Detta till trots så är finansieringen inte tillräcklig utan regeringen föreslår nu att trängselskatterna ska chockhöjas med upp till 75 procent. Utöver detta föreslås att Essingeleden – trots ideliga löften om att den inte ska straffbeskattas förrän Förbifarten står klar – kommer att beläggas med trängselskatt. De bilister som alltså kanske inte ens har Stockholm som vare sig startpunkt eller slutmål, och som heller inte har några rimliga alternativa färdvägar, ska alltså beskattas i regeringens förslag.

Det är tillika oroande att regeringens förhandlingsmän ställer mycket långtgående krav avseende bostadsplanering och markexploatering på de enskilda kommunerna – statens ytterst blygsamma medfinansiering till trots. Det är givetvis av stor vikt för stockholmarna själva liksom för riket i stort att lindra bostadsbristen i vår huvudstad. Detta åsidosätter dock inte det faktum att det är den enskilda kommunen som äger rätten att planera sitt eget bostadsbestånd. Det ligger tillika i kommunernas egenintresse att öka sin skattebas genom att fler flyttar in i kommunen. Utmaningen torde därmed i första hand vara att erbjuda vettiga villkor avseende transportinfrastruktur och därmed lindra den geografiska missmatchningen. Det kan mot den bakgrunden inte vara ändamålsenligt att ställa hela det kommunala självstyret ur spel.

Sverigedemokraternas ställningstagande är följande: (i) detta projekt är av riksintresse, och staten ska därmed bidra med en större andel än som föreslås i regeringens förslag, (ii) de trängselskatter som tas ut redan idag ska bokföras som regionens medel och inte statens, (iii) befintliga trängselskatter ska inte höjas samt (iv) trängselskatter ska inte införas på Essingeleden innan Förbifarten är färdigbyggd.

Vi kommer att göra detta till en valfråga, vi kommer att granska såväl regeringens som övriga oppositionens agerande och vi kommer tydliggöra för stockholmarna att det bara finns ett alternativ som vänder sig emot nya och högre skatter – Sverigedemokraterna.

JIMMIE ÅKESSON (SD)

partiledare

Sverigedemokraterna i Stockholms stad kommer slåss med näbbar och klor mot denna Stockholmsfientliga politik som prioriterar straffavgifter framför ett gynnsamt klimat för familjer och företag!

 

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/nej-till-trangselskatt-pa-essingeleden_3300308.svd