Bostad | Sverigedemokraterna Stockholms stad

Bostad

Sverigedemokraterna Stockholms stad vill

  • Förbättra tillgången på lägenheter genom minskad invandring

  • Verka för att de kommunala bostadsbolagen bygger fler hyreslägenheter

  • Nybyggnationer ska vara i harmoni med sin omgivning

  • Verka för mer nybyggnad av hyreslägenheter med rimlig hyra

  • Prioritera stockholmarna på bostadsmarknaden

  • Göra det enklare för byggföretag att bygga på kommunens mark

  • Ta bort markrestriktioner som hindrar nybyggnationer

  • Uppmuntra alternativa boendeformer för att öka utbudet av bostäder

Rådande bostadsbrist och behovet av bostäder till en växande befolkning kräver en omfattande nybyggnation i Stockholm. Om staden fortsätter bygga nya bostäder i dagens takt samtidigt som befolkningsökningen inte avtar kommer bostadsbristen bli värre, med stigande bostadspriser och växande bostadsköer som följd. Detta kommer särskilt drabba ungdomar, lågavlönade, nyinflyttade, studenter och andra svaga grupper på bostadsmarknaden. En ytterligare förvärrad situation på Stockholms bostadsmarknad kommer också slå hårt mot hela regionens ekonomiska tillväxt.

Stockholms stad är en kommun som befinner sig i kraftig befolkningstillväxt. En stor del av befolkningsökningen har sin bakgrund i den rådande massinvandringen till Sverige. Till skillnad från övriga partier i Stockholms stad har Sverigedemokraterna på nationell nivå en politik som på sikt gör det möjligt att skapa en hållbar situation på bostadsmarknaden i Stockholm.

Vi vill se att nya bostäder framförallt byggs på oexploaterad mark, det är dags att vi bygger nya stadskvarter och inte förtätar befintliga. Stockholms unika stadssilhuett och kulturmiljöer måste värnas. Nya byggnader ska ha en form, en storlek och ett utseende som gör att de passar in i den omgivande stadsmiljön.

Stockholmare ska prioriteras i bostadskön. Vi vill även skapa en särskild kö där en del av kommunens mindre hyreslägenheter öronmärks för unga i kommunen. Stockholms stad står inför stora utmaningar när det gäller bostadsförsörjningen. Kommunen behöver nu en period där vi får möjlighet att  ”bygga ikapp” utan att inskränka  på stadens unika värden, så som sker när man till exempel förtätar befintliga bostadskvarter eller bygger bort stadens parker.