Arbetsmarknad | Sverigedemokraterna Stockholms stad

Arbetsmarknad

Sverigedemokraterna Stockholms stad vill

  • Driva på från kommunens sida för ett bättre klimat för småföretag

  • Minska byråkratin och förenkla regelverket för små- och medelstora företag

  • Erbjuda så många ungdomar som möjligt ett meningsfullt sommarjobb

  • Endast tillåta arbetskraftsinvandring med kompetens vi för tillfället saknar i Sverige

  • Öka kontrollen av entreprenörer som anlitas av staden

  • Sysselsätta långvariga mottagare av försörjningsstöd

  • Erbjuda deltidsarbetande inom vården som så önskar möjlighet till heltid

  • Motverka alla former av kvotering och diskriminering på arbetsmarknaden

Stockholmsregionen utgör Sveriges största arbetsmarknad. Att Stockholms stad har en välfungerande arbetsmarknad är därför viktigt inte bara för Stockholm, det är viktigt för hela Sverige. En viktig nyckel till att få vår arbetsmarknad att fungera bättre är att skapa ett så gynnsamt klimat för företagande som möjligt. Detta kan åstadkommas genom att bland annat reformera sjuklöneansvaret och löneavgiften för småföretag. De svenska småföretagen har stått för en stor del av sysselsättningstillväxten under tidigare högkonjunkturer och är också en viktig förutsättning för Sveriges väg ut ur aktuella och kommande kriser.

Sverigedemokraterna menar att det är strukturella orsaker som ligger bakom den ineffektiva arbetsmarknaden. En alltför hög invandring i kombination med en misslyckad matchning på arbetsmarknaden har skapat ett överutbud såväl som ett underutbud inom olika sektorer. Till detta kommer en bostadsbrist som nu blivit så allvarlig att människor väljer att bosätta sig på andra håll trots att de har möjlighet till arbete här. Krånglig byråkrati och ineffektiv arbetsmarknadspolitik bidrar till att arbetslösheten ökar, och pressar fram ett onödigt högt skattetryck. Den fria arbetskraftsinvandringen som infördes 2008 har inneburit stora påfrestningar på arbetsmarknaden. Det har lett till betydande undanträngningseffekter för svensk arbetskraft, samtidigt som det blivit fritt fram för lönedumpning. Vi anser att det är självklart att alla ska ha lika förutsättningar på arbetsmarknaden och vänder oss mot alla typer av diskriminerande åtgärder. Som enda parti uppmärksammar vi att även svenska medborgare diskrimineras på arbetsmarknaden.

För att förhindra utnyttjande av svart arbetskraft vill vi se att Stockholms stads verksamheter kontrollerar vilka entreprenörer staden anlitar. Våra ungdomar måste tidigt få känna på vad det innebär att ha ett arbete. Vi vill erbjuda meningsfulla sommarjobb som dessutom ska kompletteras med möjligheter att driva sommarföretag. Inom den offentliga sektorn finns idag många som arbetar deltid men vill gå upp i arbetstid, – inte sällan är det kvinnor inom vårdsektorn. Det är fullt rimligt att staden ser till att det finns resurser för att möjliggöra detta. Det är både en vårdfråga och en jämställdhetsfråga.