Motion om tillsättande av utredning för att klarlägga Stockholms kommuns kostnader för flyktinginvandring och illegala invandrare | Sverigedemokraterna Stockholms stad

Motion om tillsättande av utredning för att klarlägga Stockholms kommuns kostnader för flyktinginvandring och illegala invandrare

Datum:29 juni, 2016 Kategori:,

En av vår tids stora politiska frågor såväl nationellt som lokalt är kostnaden för den flyktinginvandring i Sverige som är en följd av Riksdagens mindre välbetänkta beslut i hithörande frågor.

Sveriges kommuner har i många avseenden fått axla den tyngsta bördan när det gäller konsekvenserna av politiken på övergripande nivå. Visserligen utgår omfattande statliga ersättningar för olika kommunala åtgärder men ersättningen till kommunerna är som helhet för liten. Och framförallt gäller detta kommunens kostnader på längre sikt när de statliga bidragen avtar eller försvinner. Det är till exempel inte ovanligt att kommuner belastas med försörjningsstöd för uppemot 10 procent av sina invånare – och då huvudsakligen för flyktingar och andra invandrare.

De frågor som rör kostnader för invandring är ur ekonomisk synvinkel mångskiftande och svåröverblickbara.  Detta förhållande underlättas inte av att direkta politiska direktiv och en så kallad politisk korrekthet gör att medborgare undanhålls fakta om invandringens kostnader. Ett aktuellt exempel är polisens stora ALMA-projekt som rör de polisens särskilda kostnader som sammanhänger med asylinvandringen. Uppgifter om dess kostnader är för närvarande inte offentliga. Ett annat exempel, hämtat från Stockholm, är att i media avslöjas planer på att genom stadens bolag Stockholmshem – till en okänd kostnad – bygga 400 modulhus för flyktingar.

Prognoser från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tyder på att stora skattehöjningar kommer att krävas för att upprätthålla nuvarande välfärdstjänster för olika kategorier av invånare i Sverige.

Inom Stockholms Läns Landsting har de senaste årens invandring medfört väsentligt högre kostnader för sjukvård, tandvård och givetvis också en ökad belastning för personal inom dessa områden.

Sverigedemokraterna i Stockholm har vid olika tillfällen från olika förvaltningar i Stockholms stad försökt få uppgifter om de kostnader som invandrare i Stockholm, särskilt asylsökande, medför och som belastar stadens ekonomi. Dessa frågor gäller bland annat kostnader för skolor, lärare, bostäder, byggande, kulturella projekt. Sådana uppgifter har inte gått att erhålla från förvaltningarna.

Sverigedemokraterna vill därför, som redan anmäldes i budgetförslaget för 2016, att det i kommunen initieras en utredning om de ekonomiska konsekvenserna för Stockholms stads ekonomi på grund av den pågående flyktinginvandringen till staden.

De så kallade undanträngningseffekterna, det vill säga kostnader för ökad köbildning när det gäller tillgång till bostads- och välfärdstjänster, bör också bli föremål för bedömning.

Utredningen kan förhoppningsvis ge bättre beslutsunderlag för stadens politiker och är av stort intresse för stadens skattebetalare.

Vi föreslår att kommunfullmäktige beslutar

Att tillsätta en utredning som snarast inleder sitt arbete med att klarlägga stadens kostnader som sammanhänger med asylinvandring och illegala invandrare.

Att i denna utredning ingår representanter för samtliga partier i kommunfullmäktige och att till utredningen knyts olika experter.

 

Stockholm den 9:e februari 2016