Motion om medicinsk åldersbestämning av ensamkommande flyktingbarn | Sverigedemokraterna Stockholms stad

Motion om medicinsk åldersbestämning av ensamkommande flyktingbarn

Datum:29 juni, 2016 Kategori:,

Stockholm stad kommer att under de närmaste åren ta emot ett stort antal så kallad ensamkommande flyktingbarn. Hur många tusen personer det rör sig om är för närvarande oklart och kommer så att förbli under de närmaste åren. Vad gäller frågan om vem som är HVB-barn, placering på olika flyktingboenden, asylregler, skolgång, straffbarhet med flera områden är en flyktings ålder av stor, emellanåt av helt avgörande, betydelse.

Migrationsverket syn på åldersbestämning är att den ålder som en flykting uppger utan närmare utredning godtas när en flykting anländer och därefter inom kort placeras i ett boende. Först när asylprövningen har kommit igång är det den sökande som skall visa att sina asylskäl, sin identitet och sitt påstående om att hon eller han är underårig är sannolika. Den sökande har således då den

så kallad bevisbördan, men bara upptill gränsen för sannolikhet.

Migrationsverket gör inga medicinska undersökningar. Däremot har verket en skyldighet att informera sökanden om att det ges tillfälle att använda sig av en medicinsk åldersbedömning eller annan läkarbedömning; allt för att styrka det sannolika i lämnad uppgift om ålder. I så kallad uppenbara fall kan Migrationsverket ändra (d v s underkänna) sökandens uppgifter. Detta förekommer dock sällan.

Vad som är viktigt i detta sammanhang är att det står andra aktörer, såsom kommuner, fritt att inom ramen för sin verksamhet, oberoende av Migrations-verkets bedömning, själva ta ställning i ålderfrågan. En kommun kan därför efter egen bedömning placera en flykting i visst boende, i viss skolklass etc. Flyktingen i sin tur har möjlighet att på olika sätt göra sin påstådda ålder sannolik. (anm. Beträffande ovanstående se Migrationsverket SR 35/2015 och domen MIG 2014:1).

När det gäller brottslighet gäller den regeln att det är åklagaren som skall bevisa, det vill säga stränga regler, att en person, som exempelvis påstår sig vara underårig och därmed straffri, inte är underårig.

I de andra nordiska länderna har medicinska undersökningar, främst tand-och handledsröntgen visat att en majoritet av så kallade ensamkommande barn sannolikt var äldre än 18 år. Oaktat hur det förhåller med dessa siffror finns det all anledning för Stockholms stad att i många sammanhang – boende, skolgång etc. utnyttja sin rätt att på ett betryggande sätt förvissa sig om en flyktings ålder.

Om en flykting inte vill genomgå medicinsk ålderbestämning bör detta tolkas till hans /hennes nackdel.

Med hänvisning till vad ovan anförts yrkar vi att kommunfullmäktige beslutar följande:

Att kommunstyrelsen ger i uppdrag åt berörda förvaltningar och tjänstemän att i fall där tvekan föreligger kring den ensamkommandes ålder genomföra en så noggrann åldersutredning som låter sig göras med dagens teknik.

 

Stockholm den 16 mars 2016