Motion om inrättande av förberedelseskola för nyanlända barn och ungdomar | Sverigedemokraterna Stockholms stad

Motion om inrättande av förberedelseskola för nyanlända barn och ungdomar

Datum:29 juni, 2016 Kategori:,

Bakgrund:

Nyanlända barn och ungdomar som har skolplikt placeras idag i så kallade förberedelseklasser, syftet med dessa är – som namnet antyder – att förbereda den enskilde inför placering i en ”vanlig” klass”.

Problemen med dessa förberedelseklasser har dock varit flera – bland annat så lär det inte finnas någon läroplan för dessa klasser – vilket gjort att kommunerna har fått organisera utbildningen helt efter egen förmåga och huvud. Det har även också varit stort brist på lärare med rätt kompetens – något som lett till att nivån på utbildningen försämrats. I ett antal kommuner har utbildningen också förkortats vilket tvingat elever som ännu inte är redo att börja i en vanlig klass, att göra just detta – med negativ effekt för både den nyanlände och övriga elever.

Tanken med motionen är att alla elever som är nyanlända och som omfattas av skolplikten, ska gå i en separat förberedelseskola. Skolan ska således vara helt avskild från den ”vanliga” skolan.

Den nyanlända eleven kommer att få gå där till dess att han eller hon har sådan kunskap i svenska språket – och övriga ämnen – att eleven kan sättas i en vanlig klass med elever i samma ålder.

Kunskapsnivån ska styra när eleven ska slussas vidare till den vanliga skolan – inte någon specifik tidsgräns.

När eleven bedöms ha sådana kunskaper i det svenska språket att han eller hon kan börja ”följa med” i undervisningen i en vanlig klass, får eleven påbörja en form av inskolning i sin kommande klass – syftet är att lära känna klasskamrater och lärare, och att i ett lagom tempo komma in i undervisningen där. I början handlar det om någon enstaka timme med klassen, för att öka på allt eftersom.

Avstämning sker mellan läraren från förberedelseskolan och läraren från den klass eleven kommer hamna i, för att följa upp hur det går – självklart diskuterar lärarna även med eleven för att få en så bra bild som möjligt. När lärarna bedömer att eleven är redo att helt gå över till en vanlig klass, förslår Sverigedemokraterna att skolverkets material för ”kartläggning av elevens kunskap”, nyttjas. På så sätt kan lärarna ytterligare försäkra sig om att eleven besitter sådana kunskaper att han eller hon är redo att börja i en vanlig klass.

Från det att eleven börjar i förberedelseklassen och ända till dess att eleven känner att han eller hon utan större problem följer med i undervisningen i en vanlig klass, ska eleven efter skoltid kunna gå till ett resurscenter för att få hjälp med läxor eller sådant som han eller hon har problem med i skolarbetet.

Ett resurscenter är precis som det låter, ett center där det finns resurser i form av lärare och dit eleverna ska kunna gå för att få hjälp med skolarbetet och läxor. Tanken är att centret lokaliseras i samma lokaler som förberedelseskolan, och har öppet efter det att skolan avslutat sina lektioner.

Detta är något som såväl den nyanlände som övriga elever och lärare kommer tjäna på.

I dagens skola finns det elever som både hoppar över en klass eller går om en klass, detta gör att det exempelvis i en normal åk 5-klass finns både ”överåriga och underåriga” – en spridning på ett år upp eller ner. Detta ser därför inte Sverigedemokraterna som något märkligt. Detta gör att nyanlända kan vara både ett år äldre eller yngre än de klasskamrater som de ska gå med.

Som ovan nämnts har dagens system med förberedelseklasser stora brister, därför föreslår Sverigedemokraterna att förberedelseskola införs som ett ”pilotprojekt” i Stockholm.

Resultatet av verksamheten i förberedelsekolan måste givetvis följas upp och analyseras.

På så sätt kommer det att fås tillgång till mätbara/jämförbara data mellan de olika utbildningssätten förberedelseskola och förberedelseklasser.

Därför föreslår vi att kommunfullmäktige beslutar

Att uppdra åt Utbildningsnämnden att utreda förutsättningarna och möjligheterna att inrätta en förberedelseskola som pilotprojekt enligt ovan förslag.

 

Stockholm 27 juni 2016