Motion om ett bättre djurskydd och att allt kött som upphandlas i stadens verksamheter ska ursprungsmärkas | Sverigedemokraterna Stockholms stad

Motion om ett bättre djurskydd och att allt kött som upphandlas i stadens verksamheter ska ursprungsmärkas

Datum:25 juni, 2019 Kategori:,

Att djurens välmående alltid skall gå före låga priser måste vara en given målsättning för Stockholms stad. Tyvärr importeras kött och fågel från länder där djurens välmående inte är lika viktigt som för oss i Sverige. Köttproduktionen ska vara etiskt försvarbar och djuren ska behandlas med värdighet. Aktörer som slaktar djur utan bedövning, använder tillväxthormoner eller läkemedel som antibiotika i onödan eller på annat sätt behandlar djur på ett oetiskt sätt ska inte upphandlas av Stockholms stad och inte serveras i stadens verksamheter.

Staden ska verka för att allt kött, fågel och fisk som upphandlas för staden är tydligt ursprungsmärkt. Utöver ursprungsmärkning bör även att allt kött som köps in till våra skolor, äldreboenden och övriga kök i stadens ägo minst hålla svensk standard och följa den svenska djurskyddslagen. Det ger skolungdom, våra äldre och alla andra som äter från stadens kök en chans att välja bort importerat kött. Svenskt jordbruk och svensk köttproduktion gynnas även framför import.

Staden ska aktivt verka för en god livsmedelskontroll, där ursprungsmärkning utgör en viktig del i arbetet för ett bättre djurskydd och för en bättre köttkvalité.

 

Vi föreslår att kommunfullmäktige beslutar

Att kött som importeras till Stockholms stads kök och restauranger ska uppfylla villkor, som minst, följer den svenska djurskyddslagen.

Att Stockholms stad alltid i första hand köper in svenskt kött som ett led i att säkra kvalitén.

Att verksamheter i Stockholms stads regi endast upphandlar kött, fågel och fisk som är tydligt ursprungsmärkt.

 

Utdrag från remissvaret på motionen:

En upphandlande myndighet kan ställa krav som är likvärdiga med svensk djurskyddslagstiftning eller strängare krav. Ett uttryckligt krav på svenskt kött är dock inte förenligt med EU:s upphandlingsdirektiv. I stadens avtal för leveranser av kött och fisk ställs krav i linje med motionärernas förslag, undantaget det uttryckliga kravet om svenskt kött.

Remissvaret i sin helhet:

https://edokmeetings.stockholm.se/welcome-sv/namnder-styrelser/kommunfullmaktige/mote-2018-12-17/agenda/r5-utl-om-motion-om-ett-battre-djurskydd-och-att-allt-kott-som-upphandlas-i-stadens-verksamheter-ska-ursprungsmarkas-pdf?downloadMode=open