Interpellation till borgarrådet Joakim Larsson om Nobelcentrets framtid | Sverigedemokraterna Stockholms stad

Interpellation till borgarrådet Joakim Larsson om Nobelcentrets framtid

Datum:19 juni, 2019 Kategori:,

Moderaterna har vänt i frågan kring ett Nobelcenter på Blasieholmen. Detta bland annat sen det stod klart att en stor del av deras väljarkår valt att överge partiet i kommunvalet 2018. Det finns såtillvida numera än majoritet i kommunfullmäktige som säger nej till ett nobelbygge på nämnd plats.

Blasieholmen består av en hamnmiljö mitt i staden med anor flera hundra år tillbaks i tiden, platsen har ett stort kulturellt värde och det är därför glädjande att planerna om att uppföra ett Nobelcenter på Blasieholmen nu har stoppats. Sverigedemokraterna har från start varit det parti som har varit emot en byggnation på Blasieholmen.

Nu återstår hur man har tänkt gå vidare med nobelprojektet från stadens sida, och vilka instanser som kommer att inkluderas i planeringen av ett framtida nobelprojekt. Är tanken att ett Nobelcenter ska uppföras här i Stockholms stad eller överväger man även platser i andra delar av landet?

En annan viktig fråga är kostnadsaspekten, hur mycket har projektet kostat skattebetalarna fram till dagens datum, det är en fråga som stockholmarna bör få klarhet i.

– Vilka platser överväger man för ett Nobelcenter idag?

– Hur stort inflytande kommer nobelstiftelsen få på plats och utformning av ett nytt nobelhus?

– Projektet (som nu har stoppats) att uppföra ett Nobelcenter på Blasieholmen hur mycket har det kostat skattebetalarna fram till dagens datum?

 

Peter Wallmark

 

Borgarrådets svar nedan: 

Svar på Interpellation (2019:10) av Peter
Wallmark (SD) till borgarrådet Joakim Larsson
om Nobelcentrets framtid

Dnr KS 2019/352

Det råder stor politisk enlighet om det mervärde för stockholmarna och besökare till vår stad som ett Nobelcenter i Stockholm skulle innebära. Stockholm kommer genom Nobelcenter att erhålla att en unik mötesplats för vetenskap, kultur och historia, för utställningar,
föreläsningsverksamhet, seminarier, skolprogram och vetenskapliga arrangemang. I vår tid med en snabb teknisk utveckling kan ett
Nobelcenter komma att fungera som ett nav för innovationer och vägröjande teknologi.

Arbete med detaljplaner är omfattande och kostsamt och självklart ska skattemedel användas på bästa och mest effektiva sätt. Men det händer att förutsättningarna för ett projekt förändras, av olika skäl. Så var fallet med Nobelcenter på Blasieholmen, där de politiska förutsättningarna förändrades.

Den grönblå majoritetens målsättning är att finna en alternativ placering för ett Nobelcenter i Stockholms stad när Blasieholmen inte längre är en för projektet aktuell plats. Det arbetet pågår och bedrivs i dialog med Nobelstiftelsen.

Ett Nobelcenter som ytterligare höjer Stockholms internationella anseende som en innovativ huvudstad – en stad som sätter vetenskap och kultur högt upp på agendan – är ett angeläget projekt och staden kommer att anstränga sig för en lösning.

Frågan om bygglov, arkitektur och så vidare kan besvaras först när platsens/fastighetens förutsättningar är klargjorda.

 

Joakim Larsson