Motion om att ta fram en handlingsplan för att motverka olaglig affischering | Sverigedemokraterna Stockholms stad

Motion om att ta fram en handlingsplan för att motverka olaglig affischering

Datum:29 juni, 2016 Kategori:,

Det är numera lagligt att affischera på elskåp mot en mindre betalning, det finns även ett hundratal platser där det är lagligt att affischera på i Stockholms stad. Trots att det finns lagliga platser att affischera på är det många som inte bryr sig om detta utan man placerar sina affischer på busskurer, papperskorgar, lyktstolpar och privata husfasader.

Fastighetsägare och butiksinnehavare är drabbade, mycket tid går åt till att ta bort olaglig affischering. Många affischer hamnar så småningom på marken och en del av detta skräp hamnar i våra vattendrag.

Motionären föreslår att Trafikkontoret tillsammans med Polisen, vaktbolag och andra berörda tar fram en handlingsplan på hur man kan stävja den olagliga affischeringen. I Stockholms stads lokala ordningsföreskrifter kan man läsa följande: 11 § affischer, annonser, klistermärken, projicerade eller schablonmålade budskap eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, stuprör, staket, stolpar, gång-, cykel- eller körbanor eller liknande som vetter mot eller utgör del av offentlig plats. Utfärdat polistillstånd är giltigt endast tillsammans med skriftligt medgivande från ägare till fastighet eller anläggning som nyttjas.

För alla som vistas i Stockholm är det glasklart att dessa ordningsföreskrifter inte följs och just därför behövs det en konkret handlingsplan för att motverka den olagliga affischeringen.

Jag föreslår att kommunfullmäktige beslutar

Att Trafikkontoret tillsammans med andra berörda instanser tar fram en handlingsplan på hur man kan motverka den olagliga affischeringen i Stockholms stad.

 

Stockholm den 7:e maj 2015

Martin Westmont