Motion om att folkomrösta om Slussens framtid | Sverigedemokraterna Stockholms stad

Motion om att folkomrösta om Slussens framtid

Datum:29 juni, 2016 Kategori:,

Stockholms innerstad är som helhet ett riksintresse för kulturmiljövården. Riksintresset uttrycks i företeelser som främst tydliggör årsringarna och hur staden vuxit fram. Ett tydligt exempel på detta är Slussen. Detta är Länsstyrelsen i Stockholms läns egna ord och vidare beskriver Länsstyrelsen konstverket Slussen med dessa ord: den intrikata men väl fungerande trafikmaskinen är ett mästerverk i ingenjörskonst. Trafikanläggningen uttrycker en tillit till ingenjörskonsten och den framtidstro som präglade tiden för dess tillkomst, funktionalismen och folkhemsbygget.

Till skillnad från ”Nya Slussen” som inte tar hänsyn till vare sig riksintresset, funktionalitet eller värdefulla kulturvärden så finns det ett alternativ som gör just detta, ”Slussen plan B”.

Den totala kostnaden för ”Nya Slussen” är svår att beräkna, prislappen för stockholmarna startar på 8 miljarder men stannar med största sannolikhet på betydligt mer än så. ”Slussen plan B” kostar betydligt mindre både i skattepengar och i byggtid. Framkomligheten runtomkring Slussen kommer vara ytterst begränsad under byggtiden och samhällskostnaderna är enorma om bygget pågår under lång tid. Byggtiden för ”Slussen plan B” beräknas till cirka 5 år och byggtiden för ”Nya Slussen” till cirka 10 år. Slussenprojektet som idag går under benämningen ”Nya Slussen” har präglats av oklarheter under lång tid, den totala slutnotan och detaljplanen är exempel på sådana oklarheter. Renoveringen av Slussen har en stor påverkan på stockholmarnas vardag och just därför bör stockholmarna också aktivt få vara med och bestämma denna viktiga fråga.

Jag föreslår att kommunfullmäktige beslutar

Att Stockholms stad anordnar en folkomröstning om Slussens framtid och där stockholmarna får välja mellan två alternativ. Alternativet ”Nya Slussen” mot alternativet ”Slussen plan B”.

 

Stockholm den 7:e maj 2015

Martin Westmont